Publicēts: 15.02.2024

Publicēts: 27.12.2023.

Publicēts: 19.12.2023.

Publicēts: 16.11.2023.

Publicēts: 26.10.2023.

Publicēts: 03.10.2023.

Publicēts: 20.09.2023.

Publicēts: 19.09.2023.

Publicēts: 30.08.2023.

Publicēts: 20.04.2023.

Publicēts: 15.03.2023.

Publicēts: 06.09.2022.

20.04.2023. izsūtītās informatīvās vēstules teksts

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) informē, ka saskaņā ar 22.09.2022. Latvijas Republikas Saeimā pieņemto likumu “Grozījumi Imigrācijas likumā” Jūsu pastāvīgās uzturēšanās atļauja zaudēs spēku no 2023.gada 2.septembra. Lai turpinātu uzturēties Latvijas Republikā, Jums PMLP jāiesniedz dokumenti pastāvīgās uzturēšanās atļaujas (Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa) pieprasīšanai: 

  1. brīvas formas iesniegums*;
  2. pases kopija;
  3. anketa un tajā norādītie dokumenti*;
  4. dokuments, kas apliecina regulārus finanšu līdzekļus vismaz minimālās algas mēnesī (620 EUR) apmērā pēdējo 12 mēnešu laikā vai apliecinājums par to, ka piešķirta pensija;
  5. dokuments, kas apliecina nokārtotu valsts valodas pārbaudi (līmenis A2, apliecinājums izsniegts, sākot no 01.02.2001.) vai dokuments, kas apliecina, ka valsts valodas pārbaude nav jākārto.

(Saskaņā ar MK 08.03.2022. noteikumu Nr.157 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību” 7.punktu pārbaudi nekārto persona, kura:
- ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā vai kārtojusi centralizēto eksāmenu latviešu valodā 9. vai 12. klasei (apliecina, piemēram, ar diplomu, sertifikātu, atestātu, mācību iestādes izziņu);
- sakarā ar veselības stāvokli saņēmusi ārsta rehabilitologa vai psihiatra atbrīvojumu no valsts valodas pārbaudes kārtošanas;
- nav sasniegusi 15 gadu vecumu;
- ir sasniegusi 75 gadu vecumu.).

Pirms dokumentu iesniegšanas jāsamaksā valsts nodeva: par pieteikuma izskatīšanu 90 dienu laikā – 70 EUR.
Iemaksas mērķis: VN PMLP dok. MK 557 (12.09.2017.) Vārds, uzvārds
Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr.: LV37TREL1060140918500

Ja Jūsu pieteikums PMLP netiks saņemts līdz 2023.gada 1.septembrim, Jūsu pastāvīgās uzturēšanās atļauja zaudēs spēku no 2023.gada 2.septembra, un Jums Latvijas Republikas teritorija jāatstāj līdz 2023.gada 2.decembrim.

20.09.2023. izsūtītās informatīvās vēstules teksts

Paziņojums par pastāvīgās

uzturēšanās atļaujas derīguma beigšanos

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē, ka Jūsu pastāvīgās atļaujas derīgums, saskaņā ar Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58.punktā  noteikto, ir beidzies 2023.gada 2.septembrī.

Ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr.564 “Uzturēšanās atļauju noteikumi” 100.punktā noteikto, ja atrodaties Latvijas Republikā, Jums Latvijas Republikas teritorija jāatstāj līdz 2023.gada 30.novembrim. 

Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 13.panta pirmajā daļā noteikto, personas apliecība – uzturēšanās atļauja mēneša laikā no šī paziņojuma saņemšanas Jums jānodod Pārvaldē vai, ja atrodaties ārvalstī, Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā.

          Ja vēlaties turpināt uzturēties Latvijas Republikā un uz Jums ir attiecināms likums “Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā” vai kāds no Imigrācijas likumā noteiktajiem pamatiem termiņuzturēšanās atļaujas vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, Jums ir tiesības iesniegt atbilstošu pieteikumu.

Papildu informāciju saistībā ar Jūsu turpmāko uzturēšanos Latvijas Republikā varat saņemt Pārvaldes mājaslapā: https://www.pmlp.gov.lv/lv/aktualakais-par-imigracijas-likuma-grozijumiem vai nosūtot elektroniskā pasta ziņojumu uz adresi mn@pmlp.gov.lv