Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP) ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt valsts interesēm atbilstošu migrācijas, patvēruma, personu tiesiskā statusa noteikšanas, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas procesu vadīšanu un īstenošanu.


PMLP misija:

Mēs esam, lai īstenotu valsts politiku migrācijas, patvēruma, personu tiesiskā statusa, iedzīvotāju uzskaites un personu apliecinošu dokumentu jomās, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus, kas vienlaikus arī veicina sabiedrības un valsts drošību.

PMLP vīzija:

Mūsdienīgi strādājoša valsts pārvaldes iestāde, kas spēj elastīgi reaģēt uz izaicinājumiem.

Sadarbībā un saskarsmē ar klientiem, sadarbības partneriem un kolēģiem PMLP darbinieki ievēro šādas vērtības:

Taisnīgums un godprātība esam vienlīdzīgi likumu piemērošanā un lēmumu pieņemšanā, garantējot procedūru taisnīgu izpildi, un veicam darba pienākumus godprātīgi, saskarsmē ar klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem ievērojot objektivitāti un personu vienlīdzību likuma priekšā;

Profesionalitāte un kompetenceesam zinoši nozares speciālisti un savus amata pienākumus veicam mērķtiecīgi, lai sasniegtu augstus kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus, nepārtraukti pilnveidojot un paaugstinot zināšanas un prasmes;

Sadarbība un uzticamībaveidojam atvērtu un uzticamu iekšējās un ārējās komunikācijas un sadarbības organizatorisko vidi, kas balstīta vienlīdzībā, līdztiesībā un savstarpējā cieņā;

Atvērtība un pieejamībaveicinām pakalpojumu pieejamību un elastību, gan izmantojot mūsdienu tehnoloģiju piedāvātās iespējas, gan nodrošinot iespējas klientiem un sadarbības partneriem izvēlēties pakalpojuma pieprasīšanas, saņemšanas un komunikācijas kanālus;

Virzība uz attīstību un rezultātupielāgojamies pārmaiņām atbilstoši pastāvošajiem sociālajiem, politiskajiem, ekonomiskajiem un globālajiem apstākļiem, lai ar lietotājorientētām inovācijām sekmētu sabiedrības pieeju digitālajiem pakalpojumiem un valsts pārvaldes ilgtspējīgu attīstību.

PMLP misija, vīzija, vērtības, stratēģiskās prioritātes, no prioritātēm izrietošie mērķi un to īstenošanas progresu raksturojošākie sasniedzamie rezultāti turpmākajiem pieciem gadiem pilsonības, migrācijas, patvēruma, iedzīvotāju uzskaites un personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu jomā noteikti PMLP darbības stratēģijā 2023.-2027.gadam. Stratēģija ietver gan PMLP kompetencē esošās darbības jomas, gan horizontālos valsts pārvaldes mērķus, un izvirza tajās sasniedzamos rezultātus.

PMLP darbības stratēģijā 2023.-2027.gadam ir noteiktas 4 stratēģiskās prioritātes:

  1. Attīstīti tehnoloģiskie risinājumi, veicinot PMLP resursu efektīvu izmantošanu, un mūsdienīgi, uz cilvēku vērsti, ērti un pieejami PMLP pakalpojumi;
  2. Stiprināta PMLP infrastruktūras kapacitāte un pilnveidotas drošības procedūras, lai mazinātu negatīvo ārējās un iekšējās vides faktoru ietekmi uz pakalpojumu sniegšanu;
  3. Profesionāli, motivēti nodarbinātie, kuri strādā modernā darba vidē patstāvīgi un spēj sasniegt noteiktos rezultātus;
  4. Pilnveidota pakalpojumu, to apmaksas sistēma un organizēšana atbilstoši veiktajiem pakalpojumu attīstības pasākumiem un pakalpojumu izmaksām/pašizmaksai.

PMLP attīsta un uzlabo savu darbību, lai palielinātu savu devumu sabiedrības un valsts izaugsmes veicināšanā, kā arī kvalitatīvi pildītu sev uzticētos pienākumus. Lai īstenotu izvirzītos mērķus, mums ir svarīga sabiedrības izpratne un atbalsts!