Latvijas pilsonim, kurš ir arī citas valsts pilsonis vai kuram citas valsts pilsonība tiek garantēta, ir tiesības atteikties no Latvijas pilsonības.

Latvijas pilsonim, kurš ir ieguvis Pilsonības likumā nepieļautās (skatīt pieļautās) valsts pilsonību, ir pienākums 30 dienu laikā pēc tās iegūšanas iesniegt iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības.

Šis pienākums neattiecas uz Latvijas pilsoni, kurš ir:

 1. saņēmis Ministru kabineta atļauju saglabāt Latvijas pilsonību atbilstoši svarīgām valsts interesēm;
 2. automātiski ieguvis citas valsts pilsonību apprecoties (ex lege) vai adopcijas rezultātā.

Latvijas pilsonis, kuram līdz pilngadības sasniegšanai ir izveidojusies dubultā pilsonība ar Pilsonības likumā nepieļautās valsts pilsonību un kurš vēlas saglabāt citas valsts pilsonību, pēc pilngadības sasniegšanas līdz 25 gadu vecumam iesniedz iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības.

 

Persona, kas iesniegusi iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības un zaudējusi Latvijas pilsonību, var tikt uzņemta Latvijas pilsonībā tikai naturalizācijas kārtībā.

Iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības var noraidīt, ja Latvijas pilsonis nav izpildījis nodokļu vai kādu citu maksājumu saistības pret Latvijas valsti.

Kārtību, kādā tiek pieņemts un izskatīts iesniegums par atteikšanos no Latvijas pilsonības un kārtību, kādā tiek atņemta Latvijas pilsonība, reglamentē Ministru kabineta 2013.gada 24.sepembra noteikumi Nr. 975 "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība".

Nepieciešamie dokumenti:

 

 1. Latvijas pilsoņa personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte);
 2. dokuments, kas apliecina, ka personai ir citas valsts pilsonība vai tai tiek garantēta citas valsts pilsonība;
 3. dokuments par valsts nodevas samaksu 21,34 euro apmērā vai 7,11 euro apmērā - politiski represētai personai, pirmās grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un personai, kura saskaņā ar likumu ir atzīta par trūcīgu.

 

Valsts nodeva jāpārskaita uz zemāk norādīto kontu:

Bankas rekvizīti:

Saņēmējs: VALSTS KASE, TRELLV22
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konts: LV35TREL1060140919700
Iemaksas mērķis: Valsts nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu.

Kur var iesniegt dokumentus?

Dokumentus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt attālināti:

 1. nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026.

Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt apliecinātām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Ja pa pastu tiek nosūtīti  dokumentu oriģināli, tie atpakaļ tiks nosūtīti uz norādīto adresi kopā ar pieņemto lēmumu.

 1. ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz uz e-pastu pskn@pmlp.gov.lv, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas, izņemot  personu apliecinoša dokumenta kopiju;
 2. izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas.

Ja dokumenti tiek nosūtīti elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, dokumentam jāizveido apliecinājums "kopija pareiza", ar norādi, kas to apliecina, un dokumenta kopijai jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu.

Svarīgi! Ja būs nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Par iespējamiem dokumentu iesniegšanas veidiem aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību vai skatīties interneta saitē: https://www.mfa.gov.lv/lv/latvijas-vestniecibas-un-konsulati

! Latvijas pilsonību var atņemt Pilsonības likumā 24. panta minētajos gadījumos:

 1. iegūta nepieļautās (skatīt pieļautās) valsts pilsonība, neiesniedzot iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības;
 2. bez Ministru kabineta atļaujas brīvprātīgi dien kādas citas valsts bruņotajos spēkos vai militārā organizācijā, izņemot gadījumus, ja persona dien pieļautajās valstīs;
 3. apliecinot piederību pie Latvijas pilsonības vai naturalizējoties, apzināti sniegtas nepatiesas ziņas vai noklusēti fakti, kas attiecas uz Latvijas pilsonības iegūšanas vai atjaunošanas nosacījumiem;
 4. veiktas darbības, kas vērstas uz vardarbīgu Latvijas Republikas valsts varas gāšanu.

 

Kur var saņemt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī  zvanot pa tālruni +371 67209400.