Statuss:
Īstenošanā
logo "Nacionālais attīstības plāns 2020"

Labklājības ministrija sadarbībā ar vairākām iestādēm, tajā skaitā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros īsteno projektu “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)”.

Lasīt vairāk:
https://www.lm.gov.lv/lv/projekts/eraf-projekts-deinstitucionalizacijas-procesu-atbalsta-informacijas-sistema-2karta-nr-221119i008
https://www.lm.gov.lv/lv/projekts/eraf-projekts-deinstitucionalizacijas-procesu-atbalsta-informacijas-sistema-2karta-nr-221119i008