Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Regulu Nr.2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot publisko dokumentu uzrādīšanas prasības ES dalībvalstīs, no 2019.gada 16.februāra daži publiski dokumenti un to apliecinātas kopijas ir atbrīvoti no legalizācijas un apostille (dokumentu īstuma apliecināšanas) formalitātes ES.

Publisko dokumentu varat pieprasīt par sevi vai par personu, kuras likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis esat.

Publiskie dokumenti, kuriem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē var pieprasīt izsniegt arī daudzvalodu standarta veidlapu, ir izziņas un apliecinājumi no Fizisko personu reģistra par datiem:

  • ģimenes stāvoklis;
  • domicils un/vai uzturēšanās vieta;
  • dzimšanas fakts;
  • miršanas fakts;
  • laulība.

Daudzvalodu standarta veidlapu, ko iestāde publiskajam dokumentam pievieno kā tulkošanas palīglīdzekli, var izmantot tikai iesniegšanai citā ES dalībvalstī un kopā ar izdoto publisko dokumentu, kuram tā pievienota.

Ja ES dalībvalsts ļauj oriģināla vietā uzrādīt publiska dokumenta apliecinātu kopiju, minētās dalībvalsts iestādēm jāpieņem apliecināta kopija, kas sagatavota ES dalībvalstī, kurā izdots publiskais dokuments.

Plašāka informācija par minēto Regulu un daudzvalodu standarta veidlapām skatāma Eiropas e-tiesiskuma portālā. Jāņem vērā, ka ne visas daudzvalodu standarta veidlapas (Regulai ir XI pielikumi) tiek izsniegtas visās ES dalībvalstīs.