Kādos gadījumos ir jāatsakās no Latvijas nepilsoņa statusa?

Saskaņā ar likuma “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” 6.panta pirmo daļu Latvijas nepilsonim, kurš ieguvis citas valsts pilsonību (pavalstniecību), ir pienākums atteikties no nepilsoņa statusa 30 dienu laikā pēc šādas pilsonības (pavalstniecības) iegūšanas.

Savukārt saskaņā ar minētā likuma 6.panta otro daļu Latvijas nepilsonim, kuram tiek garantēta kādas valsts pilsonība (pavalstniecība) vai ir izsniegts kādas ārvalsts ceļošanas dokuments, ir tiesības atteikties no nepilsoņa statusa.

Nepieciešamie dokumenti:

Lai atteiktos no Latvijas nepilsoņa statusa, personai jāiesniedz:

1)  iesniegums:

2)  nepilsoņa personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte, nosūtot dokumentus pa pastu, jānosūta TIKAI personu apliecinoša dokumenta KOPIJA);

3)  dokuments, kas apliecina citas valsts pilsonības iegūšanas vai garantijas faktu, vai arī ārvalsts ceļošanas dokuments.

Kur var iesniegt dokumentus?

Dokumentus šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt tikai attālināti:

  1. nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026. Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt apliecinātām un legalizētām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju;

  2. ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e pastu pskn@pmlp.gov.lv, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas (personu apliecinošu dokumentu kopija nav jāapliecina);

  3. izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi.

Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Par iespējamiem dokumentu iesniegšanas veidiem aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību vai skatīties interneta vietnē.

Svarīgi!

Nepilngadīgas personas vārdā iesniegumu par atteikšanos no nepilsoņa statusa iesniedz šīs personas vecāki vai tās likumīgais pārstāvis. Ja nepilngadīgā persona ir sasniegusi 15 gadu vecumu, tad, lai atteiktos no nepilsoņa statusa, ir nepieciešama tās rakstveida piekrišana.

Ja būs nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

Ja persona likumā noteiktajā kārtībā neatsakās no nepilsoņa statusa, personai nepilsoņa statuss tiek atņemts.

Kādā termiņā izskata iesniegtos dokumentus?

Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Kādas ir personas turpmākās uzturēšanās iespējas Latvijas Republikā, kura atteikusies no Latvijas nepilsoņa statusa?

Ja persona vēlas turpināt pastāvīgi uzturēties Latvijas Republikā un tā ir likumā noteiktajā kārtībā atteikusies no Latvijas nepilsoņa statusa, tai ir tiesības pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību.

Kur var saņemt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī  zvanot pa tālruni +371 67209400.