Atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde veic šādas funkcijas:

Migrācijas politikas īstenošana:

 • izstrādā normatīvos aktus migrācijas procesu regulēšanai;
 • pilnveido un saskaņo Latvijas Republikas normatīvos aktus vīzu režīma, ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanas jomā ar Eiropas Savienības likumdošanas aktiem;
 • sadarbojas ar starptautiskām organizācijām, kā arī citu valstu migrācijas dienestiem, organizē starptautiskās apspriedes un seminārus par migrācijas jautājumiem un piedalās to darbā;
 • analizē Latvijas un citu valstu pieredzi migrācijas jautājumu risināšanā;
 • izsniedz vīzas iebraukšanai Latvijas Republikā vai tās šķērsošanai;
 • izsniedz, pagarina, reģistrē un anulē uzturēšanās atļaujas;
 • analizē statistikas datus.

Patvēruma politikas izstrādāšana un īstenošana:

 • izstrādā normatīvos aktus patvēruma politikas realizācijai;
 • noteiktā kārtībā izskata jautājumus un pieņem lēmumus par bēgļa un alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu;
 • izsniedz dokumentus:
  • patvēruma meklētājiem;
  • bēgļiem;
  • personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss.

Repatriācijas politikas izstrādāšana un īstenošana:

 • izstrādā normatīvos aktus repatriācijas politikas īstenošanai;
 • organizē repatriācijas darbu un pārvalda Repatriācijas fonda līdzekļus;
 • veic ar repatriantu integrāciju saistītos pasākumus;
 • pieņem repatriācijas dokumentus, lemj par atļaujas izsniegšanu iebraukšanai Latvijā un repatrianta statusa piešķiršanu, kā arī izsniedz dokumentus, kas apliecina repatrianta statusu.

Personu apliecinošo un ceļošanas dokumentu izsniegšana:

 • izsniedz personu apliecinošos un ceļošanas dokumentus;
 • veic minēto dokumentu uzskaiti, kā arī veido un uztur attiecīgas datu bāzes.

Personu tiesiskā statusa noteikšana un naturalizācija:

 • nosaka personu piederību pie Latvijas pilsonības;
 • pieņem un izskata personu iesniegumus par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā;
 • organizē Pilsonības likumā noteiktos naturalizācijas pārbaudījumus;
 • izskata personu iesniegumus par atteikšanos no Latvijas pilsonības;
 • izskata pārbaudes lietas par Latvijas pilsonības atņemšanu un ceļ prasību tiesā par pilsonības atņemšanu;
 • izskata iesniegumus par pilsonības atjaunošanu.

Ziņu sniegšana no Fizisko personu reģistra:

 • reģistrē personas Fizisko personu reģistrā un pārbauda reģistrējamo personu sniegtās ziņas;
 • vāc Fizisko personu reģistram nepieciešamās ziņas;
 • uztur un pilnveido vienotu automatizētu iedzīvotāju uzskaites sistēmu;
 • normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā sniedz personām un valsts pārvaldes institūcijām nepieciešamās ziņas.