Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā no 15 gadu vecuma uzņem, ja:

  • persona ne mazāk ka pēdējos 5 gadus pastāvīgi dzīvo Latvijā (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas Zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem 5 gadus ir Eiropas Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecība, citas valsts pilsoņiem 5 gadus ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā) un var to dokumentāri pierādīt;
  • persona prot latviešu valodu;
  • persona zina valsts himnas tekstu, Latvijas vēstures un kultūras pamatus, un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumus;
  • personai ir legāls iztikas avots.

Vienlaikus ar personu, bez papildu valsts nodevas samaksas, var naturalizēties bērni līdz 15 gadu vecumam (ja to pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā).

Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā  neuzņem personas, kuras ir kriminālsodītas, saistītas ar terorismu, darbojas pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā, nav izpildījušas nodokļu vai citas maksājuma saistības pret valsti, vai arī uz tām attiecas citi Pilsonības likuma 11.pantā minētie ierobežojumi. Vairāk par ierobežojumiem iespējams uzzināt šeit.

Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtību nosaka 2013.gada 24.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1001 "Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība".

Nepieciešamie dokumenti:

1.      Naturalizācijas iesniegums;

Lūgums iesniegumā norādīt arī kontakttālruņa numuru.

2. personu apliecinošs dokuments - pase vai identifikācijas karte ( nosūtot dokumentus pa pastu, jānosūta TIKAI personu apliecinoša dokumenta KOPIJA);

3. dokuments par pastāvīgu dzīvi Latvijā pēdējos piecus gadus (piemēram, izziņa no darba devēja par nodarbinātību, izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, izziņa no izglītības iestādes, dokuments, kas pierāda, ka noteiktajā laikposmā veiktas saimnieciskās vai finansiālās darbības Latvijas teritorijā u.c.);

4. dokuments par legālu iztikas avotu (piemēram, izziņa no darbavietas, pensionāra apliecība, izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par pabalsta saņemšanu, vai izziņa no bankas par pozitīvu konta atlikumu, izziņa no mācību iestādes par stipendijas saņemšanu u.c.);

5. 1 fotogrāfija (3x4 cm);

6. dokumentu par valsts nodevas samaksu.

Valsts pamatnodeva ir 28.46 euro. Samazinātā valsts nodeva ir 4.27 euro. Vairāk par valsts nodevu iespējams uzzināt šeit 

7. ja persona ir citas valsts pilsonis, jāiesniedz izziņa par nesodāmību, ko izsniegusi un parakstījusi esošās pilsonības valsts kompetentā iestāde un kura izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms naturalizācijas iesnieguma iesniegšanas, vai dokumentāru apliecinājumu, ka šādu izziņu nav iespējams iegūt.

Izziņai par sodāmību jābūt legalizētai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tulkotai latviešu valodā.

Savukārt, legalizācija nav nepieciešama Eiropas Savienības valstīsEiropas Ekonomikas Zonas valstīs, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (izņemot tās aizjūras teritorijas) vai Šveices Konfederācijā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem, kas paredzēti izmantošanai Latvijā.  Kā arī dokumentiem, kurus izsniegušas Krievijas, Moldovas, Turcijas vai Ukrainas konsulārās iestādes ārvalstīs (tai skaitā šo valstu vēstniecības Latvijā).

Informācija par dokumentu legalizāciju atrodama:https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija

Ja vienlaikus ar personu naturalizējas bērns vecumā līdz 15 gadiem, jāiesniedz iesniegums 

Kur var iesniegt dokumentus?

Dokumenti iesniedzami attālināti:

1.      nosūtot pa pastu jebkurai PMLP teritoriālajai nodaļai;

Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt apliecinātām (izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju). Dokumentu kopijām jāizveido apliecinājums "kopija pareiza", ar norādi, kas tos apliecina, un dokumentu kopijām jābūt parakstītām. Vairāk par dokumentu kopiju apliecināšanu iespējams uzzināt šeit.

Ja pa pastu nosūtīti dokumentu oriģināli, pēc personas lūguma, tie tiek nosūtīti atpakaļ uz iesniegumā norādīto adresi.

2.      ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz jebkuras PMLP teritoriālās nodaļas e-pastu, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, kā arī ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas;

3.      izmantojot oficiālo elektronisko e-adresi, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas.

Ja dokumenti tiek nosūtīti elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, dokumentu kopijām jāizveido apliecinājums "kopija pareiza", ar norādi, kas tos apliecina, un arī dokumentu kopijām jābūt parakstītām ar drošu elektronisko parakstu. Vairāk par dokumentu kopiju apliecināšanu iespējams uzzināt šeit.

Svarīgi! 

Lai pārliecinātos par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, PMLP jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

 Pēc iesnieguma iesniegšanas persona divu mēnešu laikā tiek norīkota uz:

·         latviešu valodas prasmes pārbaudi;

·         Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanu pārbaudi.

Informācija par pārbaudēm pieejama šeit 

Ja persona atbrīvojama vai tai piemērojami atvieglojumi no kādas no pārbaudēm, jāiesniedz dokuments, kas to apliecina. Informācija par atbrīvojumiem un atvieglojumiem pieejama šeit 

Pēc pārbaudes nokārtošanas, ja tiek konstatēts, ka persona atbilst visiem Pilsonības likuma nosacījumiem, tā tiek uzaicināta dot solījumu par uzticību Latvijas Republikai.

Saskaņā ar Pilsonības likumu dubultā pilsonība var izveidoties ar NATO, Eiropas Savienības un Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīm, kā arī Austrāliju, Jaunzēlandi un Brazīliju vai tādas valsts pilsonību, ar kuru Latvijas Republika noslēgusi līgumu par dubultās pilsonības atzīšanu.

Savukārt, ja personai ir kāda no iepriekš neminēto valstu pilsonībām, tai pirms solījuma par uzticību Latvijas Republikai nodošanas, jāiesniedz dokuments par atteikšanos no esošās valsts pilsonības.

Dokumentam par atteikšanos no esošās valsts pilsonības jābūt legalizētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tulkotam latviešu valodā (izņemot, ja dokuments ir angļu, vācu, franču vai krievu valodā).

Vēršam uzmanību, ka dokumentus, kurus izsniegušas Krievijas, Moldovas, Turcijas vai Ukrainas konsulārās iestādes ārvalstīs (tai skaitā šo valstu vēstniecības Latvijā), nav nepieciešams legalizēt.

Informācija par dokumentu legalizāciju atrodama: https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija

Naturalizācijas process pēc nokārtotām pārbaudēm vidēji ilgst 6 līdz 12 mēnešus. Ja persona ir citas valsts pilsonis un naturalizācijas procesa gaitā ir jāatsakās no esošās pilsonības, naturalizācijas procesa ilgums ir atkarīgs no esošās pilsonības zaudēšanas termiņa un attiecīgā dokumenta iesniegšanas.

Svarīgi!

Lēmumu par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā pieņem Ministru kabinets.

Pēc Ministru kabineta rīkojuma parakstīšanas personai tiek nosūtīta informatīva vēstule par uzņemšanu Latvijas pilsonībā.

Pēc uzņemšanas Latvijas pilsonībā, personai viena mēneša laikā jānoformē Latvijas pilsoņa personu apliecinošs dokuments jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā.

Pēc personas uzņemšanas Latvijas pilsonībā, tai iepriekš izsniegtais Latvijas nepilsoņa vai bezvalstnieka personu apliecinošs dokuments kļūst lietošanai nederīgs.

Kur var saņemt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju iespējams iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot uz tālruni +371 67209400.