Naturalizācija ir pilsonības iegūšanas process.

Trīs soļi, lai iegūtu Latvijas Republikas pilsonību:

 1. Atbilstība prasībām
 2. Dokumentu iesniegšana
 3. Eksāmens

Prasības

Latvijas Republikas pilsonību naturalizācijas kārtībā var iegūt cilvēks, kas:

 • ir vismaz 15 gadu vecs;
 • ne mazāk kā pēdējos 5 piecus gadus dzīvojis Latvijā (var būt 1 gada pārtraukums, bet ne pēdējā gadā);
 • prot latviešu valodu;
 • zina Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumus;
 • māk Latvijas valsts himnas “Dievs, svētī Latviju!” tekstu;
 • pārzina Latvijas vēstures un kultūras pamatus;
 • ir nodrošināts ar legāliem ienākumiem;
 • ir gatavs parakstīt solījumu par uzticību Latvijas Republikai;
 • piekrīt atteikties no savas iepriekšējās pilsonības, ja to prasa likums.

Latvijā dzīvojoši bērni līdz 15 gadu vecumam var iegūt pilsonību kopā ar vecākiem.

Bērniem līdz 15 gadu vecumam ir jāiesniedz:

 1. iesniegums par bērna naturalizāciju;
 2. dokuments, kas apliecina bērna pastāvīgo dzīvi Latvijā (piemēram, izziņa no mācību iestādes).

Ir personas, kuras nevar iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā. Tie ir cilvēki, kuriem ir neizpildītas saistības pret Latvijas valsti.

Dokumenti

Lai pieteiktos pilsonības iegūšanai, jāiesniedz:

 • naturalizācijas iesniegums;
 • pase vai identifikācijas karte. Atcerieties – pa pastu jāsūta TIKAI dokumenta KOPIJA!
 • apliecinājums par legālu iztikas avotu. Tā var būt izziņa no darba devēja vai izziņa no bankas par pozitīva konta atlikumu;
 • viena fotogrāfija (3x4 cm);
 • dokuments par personas pastāvīgo dzīvesvietu pēdējos 5 gadus Latvijā;
 • ja persona ir citas valsts pilsonis, jāiesniedz izziņa par sodāmību;
 • dokuments par valsts nodevas samaksu.

Šobrīd dokumentus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē var iesniegt tikai attālināti:

vai

Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā.

Lai naturalizācijas iesniegums tiktu pieņemts, ir  jāsamaksā valsts nodeva par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu.

Valsts nodeva ir 28,46 euro.

Samazinātā valsts nodeva ir 4,27 euro.

 

Samazināto nodevu maksā:

 • trūcīgās personas;
 • bezdarbnieki;
 • daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk nepilngadīgi bērnu);
 • pensionāri;
 • II un III grupas invalīdi;
 • skolēni;
 • pilna laika studenti.

Valsts nodevu nemaksā:

 • politiski represētās personas;
 • I grupas invalīdi;
 • bāreņi;
 • bez vecāku apgādības palikušie bērni;
 • sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošās personas.

Valsts nodeva jāpārskaita uz kontu:

Bankas rekvizīti:
Saņēmējs: VALSTS KASE, TRELLV22
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konts LV19TREL1060140919600
Iemaksas mērķis: Valsts nodeva par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu.

Svarīgi! Ja valsts nodevu apmaksā kāda cita persona, iemaksas mērķī jānorāda naturalizējamās personas vārds, uzvārds, personas kods.

Eksāmens

Pēc dokumentu izskatīšanas personai ir jāparaksta solījums par uzticību Latvijas Republikai un jānokārto eksāmens.

Eksāmenā:

 • pārbauda latviešu valodas prasmes;  
 • jāizpilda tests par Latvijas Republikas Satversmi, vēsturi un kultūru;
 • jānorunā vai jāuzraksta Latvijas valsts himnas teksts.

Cilvēkus var atbrīvot no kādas pārbaudes, piemēram, latviešu valodas prasmes eksāmena.

Latvijā cilvēkiem var būt divas pilsonības jeb dubultpilsonība, tādējādi noteiktu valstu pilsoņiem ir tiesības saglabāt arī savu līdzšinējo pilsonību.

Citas valsts pilsonību saglabā pilsoņi no:

 • Eiropas Savienības dalībvalstīm,
 • Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīm,
 • Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstīm,
 • Austrālijas, Brazīlijas vai Jaunzēlandes.

Visu dalībvalstu sarakstu var apskatīt pēc šīs saites.

Pārējo valstu pilsoņiem ir jāatsakās no savas iepriekšējās pilsonības.

Svarīgi! Naturalizācijas procesa laikā arī bērni līdz 18 gadiem atsakās no tās valsts pilsonības, ar kuru nav pieļaujama dubultpilsonība.

Papildu informāciju var iegūt pa e-pastu pskn@pmlp.gov.lv vai darbdienās pa tālruni +371 67209400.