Statuss:
Īstenošanā
ERAF logo

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde piedalās kā sadarbības partneris Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotajā Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektā Nr.2.2.1.1/21/I/001Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)”

Projekta virsmērķis:

Informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošana valsts pārvaldē, kā arī datu pieejamības nodrošināšana ar garantētiem piekļuves laikiem. Īstenojot projektu, valsts pārvaldei tiks nodrošinātas iespējas apkopot potenciāli visu valsts iestāžu datus vienotā datu izplatīšanas platformā, kuru datu patērētāji varēs izmantot, lai izgūtu reāla laika datus no avotu sistēmām. 

Projekta mērķi:

 1. Nodrošināt vienotu un ātrdarbīgu datu izplatīšanas risinājumu jeb datu agregatora risinājumu (DAGR), lai uzlabotu intensīvi izmantoto datu pieprasījumu veiktspēju;
 2. Izstrādāt pašapkalpošanās sistēmu datu atļauju piešķiršanai datu devēja un datu saņēmēja datu aprites pārvaldībai, lai nodrošinātu caurspīdīgu datu saņēmēja un datu devēja atļauju izsniegšanas un saņemšanas procesa pārvaldību un vienošanās slēgšanu sistēmā, ar ko iespējot vai atspējot piekļuves DAGR datu izplatīšanas pakalpei līdz atribūtu līmenim;
 3. Izveidot vienotu datu aprites auditēšanas mehānismu;
 4. Izveidot risinājumu, kas nodrošinās atbalstu mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldībai;
 5. Pilnveidot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS), lai to izmantotu kā integrētu datu vidi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei.

Projekta iznākumi:

 1. Pilnveidoti/ izveidoti 8 darbības procesi;
 2. Izveidotas vai ieviestas 3 platformas, tai skaita izveidotas divas jaunas platformas DAGR un MAP, pilnveidota viena platforma – TAPIS;
 3. Izstrādāta pašapkalpošanās sistēma datu atļauju piešķiršanai.

Projekta izmaksas:

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 3 205 341,22, no kā 2 724 540,04 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta ilgums:

Projekta īstenošanas laiks ir no 2021.gada 28.maija līdz 2023.gada 27.decembrim.

Sadarbības partneri:

Projekta īstenošanā piedalās šādi sadarbības partneri:

 1. Valsts reģionālās attīstības aģentūra,
 2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde,
 3. Izglītības un zinātnes ministrija,
 4. Valsts zemes dienests,
 5. Sabiedrības integrācijas fonds,
 6. Iekšlietu ministrija,
 7. Latvijas Zinātnes padome
   

Kontaktpersona:
Inese Viktorija Ilmere
VARAM Projektu pārvaldības departamenta sistēmanalītiķe
Tālr.: 66016790
E-pasts: 
inese.ilmere@varam.gov.lv

 

Kontaktpersona no sadarbības partnera puses:

Svetlana Biseniece
PMLP Personas datu apstrādes departamenta direktore
Tālr.: 67219410,

e-pasts: svetlana.biseniece@pmlp.gov.lv