Statuss:
Noslēdzies
ERAF logo

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/006 “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” 

Projekta mērķis:

 1. Nodrošināt vienotu un centralizētu ārzemnieku reģistrēšanu un uzskaiti publiskajā pārvaldē;
 2. Atvērt Latvijas elektronisko vidi ārzemniekiem, nodrošinot iespēju ārzemniekiem izmantot publiskās pārvaldes e-pakalpojumus un drošu komunikāciju ar institūcijām Latvijā;
 3. Atvieglot personai piešķirto statusu pārvaldību un apliecināšanu.

Projekta īstenošanas periods: 08.03.2018. – 07.07.2021.

Projektu īsteno: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

ar šādiem Projektā iesaistītajiem sadarbības partneriem:

 • Valsts reģionālās attīstības aģentūra
 • Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
 • Kultūras informācijas sistēmu centrs
 • Valsts ieņēmumu dienests
 • Uzņēmumu reģistrs
 • Tiesu administrācija
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Latvijas Zvērinātu notāru padome

Projekta budžets:

5 000 000 euro, t.sk., 85% jeb 4 250 000 euro tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu līdzekļiem

Projektā plānotie pasākumi:

 • Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas (turpmāk FPRIS) plānošana;
  • prasību izstrāde konsultāciju sniegšanas un kvalitātes vadības iepirkumam;
  • FPRIS izstrādes un ieviešanas atbalsta iepirkums;
  • Programmatūras drošības audita un veiktspējas audita iepirkums;
  • Projekta ieviešanas uzraudzības iepirkums.
 • FPRIS izstrāde:
  • FPRIS programmatūras izstrāde;
  • datu apmaiņas funkcionalitātes izveidošana ārzemnieku datu reģistrēšanai un vārda un uzvārda atveidei latviešu valodā;
  • jaunu pakalpojumu izstrāde un esošu pakalpojumu pilnveide;
  • virtuālās identitātes piešķiršana.
 • FPRIS ieviešana, t.sk.:
  • datu migrācija;
  • administratoru un lietotāju apmācība.

Projektā sasniegtais uz 07.03.2019.:

 • 28.10.2018. izsludināts Metu konkurss par Fizisko personu datu pakalpojumu modernizāciju;
 • 24.01.2019. organizēta un notikusi Projekta vadības grupas sanāksme;
 • 29.01.2019. organizēta un notikusi Projekta uzraudzības padomes sanāksme;
 • 09.02.2019. publicēts paziņojums par Metu konkursa rezultātiem;
 • Ar PMLP 08.02.2019. rīkojumu par iepirkumu komisijas izveidi, uzsāktas sarunu procedūras;
 • 27.02.2019. pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem un paziņots uzvarētājam AS “RIX Technologies”;
 • 05.03.2019. noslēgts līgums starp Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un AS “RIX Technologies” par Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas izveidi.

Projektā sasniegtais uz 07.09.2019.:

 • 2019. gada jūlijs  noslēgti 8 sadarbības partneru līgumi;
 • 2019. gada jūlijā iesniegts un izskatīts programmatūras prasību specifikāciju (starpversiju) nodevums.

Projektā sasniegtais uz 06.03.2020.:

 • 2019. gada decembrī pieņemti un testēti 1.posma FPRIS programmatūras nodevumi;
 • 2020. gada janvārī  Projektā uzsākts FPRIS izstrādes 2. posms;
 • 2020. gada februārī turpinās darbs pie FPRIS ārzemnieku funkcionalitātes programmatūras prasību specifikācijas sākotnējās versijas izskatīšanas;
 • 2020. gada februārī notikušas Projekta sadarbības partneru apmācības par projekta pārvaldības vides JAMA izmantošanas iespējām; 
 • 2020. gada martā paredzēta Projekta sadarbības partneru iesaiste darbā pie FPRIS ārzemnieku funkcionalitātes izstrādes

Projektā sasniegtais uz 07.09.2020.:

 • līdz 2020. gada septembrim piegādātas divas apjomīgas FPRIS izstrādes 2.posma prasību analīzes, programmatūras izstrādes un lietotāju rokasgrāmatas sākotnējo versiju nodevumu paketes, tai skaitā par šādām sadaļām:
  • ārzemnieku pirmuzskaite;
  • ārējās saskarnes ārzemnieku pirmuzskaites reģistrēšanai;
  • integrācijas platformas funkcionalitāte;
  • Iedzīvotāju reģistra (nākotnes Fizisko personu reģistra) datu grupas;
  • Civilstāvokļa aktu reģistra datu grupas;
  • e-pakalpojums “Pieprasījuma apstrādes statusa noskaidrošana”;
  • e-pakalpojums “Personas datu izmantošanas atļaujas”;
  • izziņu apakšsistēma;
  • administrēšanas apakšsistēma;
  • darba plūsmu apakšsistēma.
  • sadarbībā ar Projekta partneriem izskatīta un komentēta FPRIS ārējās saskarnes ārzemnieku pirmuzskaites reģistrēšanai dokumentācija. Ņemot vērā sniegtos komentārus, Izstrādātājs ir veicis labojumus dokumentācijā, un septembrī ir saņemta saskarnes dokumentācijas gala versija, kas drīzumā tiks nodota Projekta sadarbības partneriem saskarnes izstrādes uzsākšanai no savas puses.

Projektā sasniegtais uz 07.01.2021.:
 

 • 2020. gada decembrī noslēdzās FPRIS izstrādes 2.posms un gada nogalē tika saņemti vairāki programmatūras nodevumi, tai skaitā par šādām sadaļām:

  • ārzemnieku pirmuzskaite;

  • ārējās saskarnes ārzemnieku pirmuzskaites reģistrēšanai;

  • Fizisko personu reģistra datu grupas;

  • Civilstāvokļa aktu reģistra datu ievades funkcionalitāte;

  • integrācijas platformas funkcionalitāte;

  • e-pakalpojums "Personas statusa noskaidrošana";

  • e-pakalpojums “Pieprasījuma apstrādes statusa noskaidrošana”;

  • e-pakalpojums “Personas datu izmantošanas atļaujas”;

  • izziņu apakšsistēma;

  • administrēšanas apakšsistēma;

  • darba plūsmu apakšsistēma;

  • personu datu pārlūka papildu funkcionalitāte;

  • datu analīzes sistēma;

  • personas statusa reģistra funkcionalitāte.

 • Projekta partneri uzsāka datu apmaiņas funkcionalitātes izstrādi no savas puses.
   

Kontaktpersona:

Projekta vadītājs - Uldis Apsītis 

e-pasts Uldis.Apsitis@pmlp.gov.lv

Tel. +371 67829700

Sākotnējā Informācija publicēta: 07.09.2018.

Informācija atjaunota 07.01.2021.