Persona zaudē bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā, ja tā ir ieguvusi Latvijas vai citas valsts pilsonību.

Nepieciešamie dokumenti:

Lai atteiktos no bezvalstnieka statusa, personai jāiesniedz:

1)  iesniegums:

2)  bezvalstnieka ceļošanas dokuments; (nosūtot dokumentus pa pastu, jānosūta TIKAI bezvalstnieka ceļošanas dokumenta KOPIJA);

3)  dokuments, kas apliecina citas valsts pilsonības iegūšanu. (nosūtot dokumentus pa pastu, jānosūta TIKAI pases vai identifikācijas kartes KOPIJA).

Kur var iesniegt dokumentus?

Dokumentus šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt tikai attālināti:

  1. nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026. Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt apliecinātām un legalizētām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  2. ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e pastu pskn@pmlp.gov.lv, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas (personu apliecinošu dokumentu kopija nav jāapliecina);
  3. izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi.

Svarīgi!

Ja būs nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Par iespējamiem dokumentu iesniegšanas veidiem aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību vai skatīties interneta vietnē.

Svarīgi!

Nepilngadīgas personas vārdā iesniegumu par atteikšanos no bezvalstnieka statusa iesniedz šīs personas vecāki vai tās likumīgais pārstāvis. Ja nepilngadīgā persona ir sasniegusi 15 gadu vecumu, tad, lai atteiktos no nepilsoņa statusa, ir nepieciešama tās rakstveida piekrišana.

Ja persona likumā noteiktajā kārtībā neatsakās no bezvalstnieka statusa vai persona par sevi sniegusi nepatiesas ziņas un tādējādi atbilstoši Bezvalstnieku likuma un 1954.gada 28.septembra Konvencijas par bezvalstnieka statusu noteikumiem nepamatoti ieguvusi bezvalstnieka statusu, personai  bezvalstnieka statuss tiek atņemts.

Kādā termiņā izskata iesniegtos dokumentus?

Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Kādas ir personas turpmākās uzturēšanās iespējas Latvijas Republikā, kura atteikusies no bezvalstnieka statusa?

Ja persona vēlas turpināt pastāvīgi uzturēties Latvijas Republikā un tā ir likumā noteiktajā kārtībā atteikusies no bezvalstnieka statusa, tai ir tiesības pieprasīt uzturēšanās atļauju.

Kur iegūt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.