Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nodrošina oficiālo statistiku, kas atbilst Statistikas likumā noteiktajiem kritērijiem un ir iekļauta Oficiālās statistikas programmā.

2018. gada 12. decembrī Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kā viena no tām valsts institūcijām, kas nodrošina oficiālo statistiku saskaņā ar Statistikas likumu, parakstīja Statistikas iestāžu Saprašanās memorandu par sadarbību Oficiālās statistikas sistēmas Kvalitātes politikas ieviešanā, un apņēmās ieviest un veicināt kvalitātes prasību ievērošanu statistikas jomā.

Vairāk par Oficiālās statistikas sistēmu var uzzināt Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā www.csb.gov.lv .

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, lai nodrošinātu statistiskās informācijas konfidencialitāti apstrādājot personas datus, ievēro prasības, kas noteiktas:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula);

Fizisko personu datu apstrādes likumā;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 223/2009 ( 2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju;

Statistikas likumā.

1. Par pilsonības iegūšanu

Atbilstoši Regulas 3. panta 1. punkta d) apakšpunktam par personu skaitu, kuru parastā dzīvesvieta ir dalībvalsts teritorijā un kas pārskata periodā ieguvušas dalībvalsts pilsonību, un kas iepriekš bijušas citas dalībvalsts vai trešās valsts pilsoņi, vai kas iepriekš bijušas bezvalstnieki.

Metadati: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/migr_acqn_esms.htm

Minētā statistika attiecas uz viena kalendārā gada pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) divpadsmit mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām.

2. Par starptautisko aizsardzību

2.1.Saskaņā ar Regulas 4. panta 1.punktu par

 • personu skaitu, kas pārskata periodā iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=en

Metadati: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/migr_asyapp_esms.htm

Šo statistiku sadala pēc vecuma un dzimuma un pēc attiecīgo personu pilsonības. Tā attiecas uz viena kalendārā mēneša pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) divu mēnešu laikā pēc pārskata mēneša beigām.

2.2.Saskaņā ar Regulas 4. panta 2. punktu par

 • personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemts pirmās instances lēmums noraidīt starptautiskās aizsardzības pieteikumu, piemēram, administratīvo vai tiesu iestāžu lēmumi, ar ko pieteikumus atzīst par nepieņemamiem vai nepamatotiem, un lēmumi, kas pieņemti prioritārā vai saīsinātā kārtībā;
 • personu skaitu, par kurām pārskata periodā ir pieņemts pirmās instances lēmums piešķirt vai atsaukt bēgļa statusu, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes;
 • personu skaitu, par kurām pārskata periodā ir pieņemts pirmās instances lēmums piešķirt vai atsaukt alternatīvo aizsardzības statusu, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes;
 • personu skaitu, par kurām pārskata periodā ir pieņemts pirmās instances lēmums piešķirt vai atsaukt pagaidu aizsardzību, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes;
 • personu skaitu, par kurām pārskata periodā ir pieņemts cits pirmās instances lēmums, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes, t. i., piešķirt vai atsaukt atļauju uzturēties valstī humānu iemeslu dēļ saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem par starptautisko aizsardzību.

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asydcfstq&lang=en

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asywitfstq&lang=en

Metadati: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/migr_asydec_esms.htm

Šo statistiku sadala pēc vecuma un dzimuma un pēc attiecīgo personu pilsonības. Tā attiecas uz trīs kalendāro mēnešu pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām.

2.3.Saskaņā ar Regulas 4. panta 3. punktu par

 • starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju skaitu pārskata periodā, kurus atbildīgā valsts iestāde uzskata par nepilngadīgajiem bez pavadības

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyunaa&lang=en

 • personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemti galīgie lēmumi atteikt starptautiskās aizsardzības pieteikumus, piemēram, lēmumi par nepieņemamiem vai nepamatotiem pieteikumiem un prioritārā vai saīsinātā kārtībā pieņemti lēmumi, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes saskaņā ar apelācijas vai pārskatīšanas procedūru;
 • personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemti galīgie lēmumi piešķirt vai atsaukt bēgļa statusu, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes saskaņā ar apelācijas vai pārskatīšanas procedūru;
 • personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemti galīgie lēmumi piešķirt vai atsaukt alternatīvo aizsardzības statusu, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes saskaņā ar apelācijas vai pārskatīšanas procedūru;
 • personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemti galīgie lēmumi piešķirt vai atsaukt pagaidu aizsardzību, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes saskaņā ar apelācijas vai pārskatīšanas procedūru;
 • personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemti citi galīgie lēmumi, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes saskaņā ar apelācijas vai pārskatīšanas procedūru, piešķirt vai atsaukt atļaujas uzturēties humānu iemeslu dēļ saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem par starptautisko aizsardzību;

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asydcfina&lang=en

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asywitfina&lang=en

Metadati: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/migr_asydec_esms.htm

Šo statistiku sadala pēc vecuma un dzimuma un pēc attiecīgo personu pilsonības. Tā attiecas uz viena kalendārā gada pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) trīs mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām.

2.4.Saskaņā ar Regulas 4. panta 4. punktu par Regulas (EK) Nr. 343/2003 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1560/2003 (2003. gada 2. septembris), ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 343/2003 (13), piemērošanu:

 • saņemto un nosūtīto pieprasījumu skaits, kuros izteikta prasība uzņemt atpakaļ patvēruma meklētāju vai uzņemties atbildību par viņa starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu (sadalījumā pēc pieprasījuma veida un tiesiskā pamatojuma)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_dubri&lang=en

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_dubro&lang=en

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_dubdo&lang=en

 • patvēruma meklētāju skaits, kuri pārsūtīti uz atbildīgo dalībvalsti, pamatojoties uz minētās dalībvalsts pieņemto lēmumu uzņemt atpakaļ patvēruma meklētāju vai uzņemties atbildību par viņa starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu (sadalījumā pēc pārsūtīšanas procedūras ilguma un tiesiskā pamatojuma)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_dubti&lang=en

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_dubto&lang=en

Metadati: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/migr_dub_esms.htm

Šī statistika attiecas uz viena kalendārā gada pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) trīs mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. 

3. Par uzturēšanās atļaujām

Atbilstoši Regulas 6. pantam par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos:

 • Pārskata perioda laikā izsniegtas pirmreizējās uzturēšanās atļaujas sadalījumā pēc pilsonības, pēc pamatojuma atļaujas piešķiršanai un pēc atļaujas derīguma termiņa

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_resfirst&lang=en

 • Pārskata perioda laikā izsniegtas uzturēšanās atļaujas, nomainot imigrācijas statusu, sadalījumā pēc pilsonības un pēc pamatojuma atļaujas piešķiršanai

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_reschange&lang=en

 • Pārskata perioda beigās spēkā esošās uzturēšanās atļaujas sadalījumā pēc pilsonības, pēc pamatojuma atļaujas piešķiršanai un pēc atļaujas derīguma termiņa

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_resvalid&lang=en

 • Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pārskata perioda beigās sadalījumā pēc pilsonības

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_reslong&lang=en

Metadati: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/migr_res_esms.htm

Minētā statistika attiecas uz viena kalendārā gada pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) sešu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām.