Normatīvo aktu regulējums fizisko personu datu aizsardzības jomā aizliedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) izpaust ziņas no Fizisko personu reģistra par citu personu, ja meklējamā persona tam nav devusi savu piekrišanu.

Gadījumos, kad vēlaties atrast vai sazināties ar radu, senu draugu, paziņu vai citu personu, kura adresi esat pazaudējis, aizmirsis vai nezināt, PMLP piedāvā izmantot maksas pakalpojumu, lai varat pārsūtīt personai Jūsu sagatavotu vēstuli, ziņu.

Pakalpojuma ietvaros Jūsu sagatavotu vēstuli PMLP nosūtīs meklējamam adresātam ierakstīta pasta sūtījuma veidā uz personas deklarēto, reģistrēto vai ārvalstī norādīto dzīvesvietas adresi, par kuru ziņas ir iekļautas Fizisko personu reģistrā. PMLP Jūs rakstveidā informēs par vēstules nosūtīšanas datumu, kā arī par to, ja gadījumā vēstule PMLP tiks saņemta atpakaļ, kā nesaņemts sūtījums. 

Lai pieteiktu pakalpojumu vēstules pārsūtīšanai meklējamam adresātam, PMLP jāiesniedz rakstisks pieteikums, kurā jānorāda meklējamās personas vārds, uzvārds un personas kods. Ja personas kods nav zināms, jānorāda vārds, uzvārds, dzimšanas datums un cita informācija, kas dotu iespēju Fizisko personu reģistrā identificēt meklējamo personu. Pieteikumam jāpievieno Jūsu iepriekš sagatavota vēstule, kuru vēlaties nosūtīt meklējamam adresātam. Saņemot nosūtīto ziņu, meklējamā persona pati ir tiesīga izlemt, vai atsaukties uz pieprasītāja aicinājumu sazināties.

Pakalpojumu var pieprasīt:

Par pakalpojumu būs jāveic maksājums par vēstules nosūtīšanu un piegādi atbilstoši PMLP maksas pakalpojumu cenrādim - "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis" 3.p. + pasta izdevumi.  Maksas pakalpojuma un pasta izdevumu kopējais apmērs tiks noteikts pēc pakalpojuma pieteikuma saņemšanas, tādēļ pieteikumā nepieciešams norādīt pakalpojuma pieprasītāja kontaktinformāciju, efektīvākai saziņai ar pakalpojuma pieteicēju.

Pakalpojuma apraksts portāla www.latvija.lv publisko pakalpojumu katalogā:

Vēstules pārsūtīšana meklētajai personai