Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un  Šveices Konfederācijas pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās kārtību Latvijas Republikā nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004.gada 29.aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr.1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (dokuments attiecas uz EEZ) un Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā" . Minētie dokumenti nosaka, ka pret visiem Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kas uzturas Latvijas Republikā, ir attieksme, kas līdzvērtīga tai, kāda ir pret Latvijas valsts piederīgajiem.

Savienības pilsoņa un viņa ģimenes locekļu uzturēšanās tiesības Latvijas Republikā apliecina šādi dokumenti:

  • Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecība – tiek izsniegta, ja Savienības pilsonis vai viņa ģimenes loceklis, kurš ir Savienības pilsonis, uzturas Latvijas Republikā noteiktu laiku. Minētā dokumenta vietā Savienības pilsonis vai viņa ģimenes loceklis, kurš ir Savienības pilsonis ir tiesīgs pieprasīt Savienības pilsoņa personas apliecību, kurā izdarīts ieraksts „Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecība” ;
  • Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecība – tiek izsniegta, ja Savienības pilsonis vai viņa ģimenes loceklis, kurš ir Savienības pilsonis, uzturas Latvijas Republikā pastāvīgi. Savienības pilsoņa personas apliecībā tiek izdarīts ieraksts „Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecība”;
  • Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja – tiek izsniegta, ja Savienības pilsoņa ģimenes loceklis, kurš nav Savienības pilsonis, uzturas Latvijas Republikā noteiktu laiku (turpmāk - uzturēšanās atļauja);
  • Savienības pilsoņa ģimenes locekļa pastāvīgās uzturēšanās atļauja – tiek izsniegta, ja Savienības pilsoņa ģimenes loceklis, kurš nav Savienības pilsonis, uzturas Latvijas Republikā pastāvīgi (turpmāk – pastāvīgās uzturēšanās atļauja).

Kur var iesniegt dokumentus?

Kādus uzturēšanās dokumentus iesniedz Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem?

Kādi dokumenti jāiesniedz?