Sākot ar 2021. gada 28. jūniju vienota fizisko personu reģistrācija un uzskaite tiek veikta Fizisko personu reģistrā, kas aizstāja Iedzīvotāju reģistru. Saskaņā ar Fizisko personu reģistra likumā noteikto Fizisko personu reģistrā iekļauj un aktualizē ziņas ne tikai par Latvijas pilsoni un Latvijas nepilsoni vai ārzemnieku, kurš Latvijā pieprasa vai ir saņēmis uzturēšanās atļauju, Eiropas Savienības (ES) pilsoņa reģistrācijas apliecību vai ES pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību, bet arī par Fizisko personu reģistra likuma 4.panta pirmās daļas 2.punkta d, e un f apakšpunktā noteikto ārzemnieku:

  • kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kā pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi nekustamā īpašuma, komercdarbības, veselības, nodokļu, pabalstu un izglītības jomā;
  • kurš vēlas saņemt Latvijas personas apliecību  – ārzemnieka elektroniskās indentifikācijas karti (eID karti), lai veicinātu ekonomikas, zinātnes, izglītības vai kultūras sakaru attīstību;
  • kurš vēlas Latvijā saņemt valsts pārvaldes pakalpojumus elektroniski, izmantojot Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas izsniegto elektroniskās identifikācijas līdzekli.

Iekļaujot ziņas par ārzemnieku Fizisko personu reģistrā, ārzemniekam tiek piešķirts automātiski ģenerēts individuāls personas kods.

Ziņu par ārzemnieku iekļaušanai Fizisko personu reģistrā PMLP nepieciešamie dokumenti:

  1. Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments (tikai klātienē).

Dokumentus PMLP var iesniegt:

  1. Klātienē jebkurā PMLP klientu apkalpošanas nodaļā.

Pierakstīties vizītei PMLP klientu apkalpošanas nodaļā iespējams:

  1. Sūtot e-pastu pasts@pmlp.gov.lv, ja anketa parakstīta ar Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas izsniegtu elektroniskās identifikācijas līdzekli.
  2. Izmantojot PMLP oficiālo elektronisko eAdresi.
  3. Ja ārzemnieks Latvijā saņem valsts pārvaldes pakalpojumus elektroniski un autentificējas e-pakalpojumiem, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošinātā Vienotajā pieteikšanās modulī pieejamo eIDAS vārteju (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2018/1724), ziņas par ārzemnieku Fizisko personu reģistrā tiek iekļautas un personas kods tiek piešķirts automātiski.

Pēc ziņu iekļaušanas Fizisko personu reģistrā ārzemniekam var tikt izsniegta ārzemnieka elektroniskās indentifikācijas karte (eID karte).

Jāņem vērā, ka ārzemnieka eID karti PMLP būs iespējams noformēt pēc Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumu Nr. 134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi” un  Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumu Nr. 133 “Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu” grozījumu spēkā stāšanās.

Papildus informācija par ārzemnieka eID karti ŠEIT.

Saskaņā ar Fizisko personu reģistra likuma nosacījumiem persona sniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ziņas aktualizēšanai Fizisko personu reģistrā:

Personai ir iespējams elektroniski pārliecināties par to, kādas ziņas par viņu ir iekļautas Fizisko personu reģistrā.

Ja persona Fizisko personu reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, kā arī par personām, kas atrodas tās aizgādnībā vai aizbildnībā, konstatē kļūdu, tai ir tiesības pieprasīt, lai kļūda tiktu izlabota.

Šādas tiesības ir arī bērna likumiskajam pārstāvim, ja bērns atrodas bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē, un personām, kurām ierobežota rīcībspēja.

Šādos gadījumos personai jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ar iesniegumu, kam pievienots dokuments, kurā norādītas pareizās ziņas.