Ziņu iekļaušana un aktualizēšana Fizisko personu reģistrā

Ziņu iekļaušana Fizisko personu reģistrā

Kopš 2020. gada 1. jūlija Latvijā darbojas Fizisko personu reģistrs.

Fizisko personu reģistrā iekļauj ziņas par:

 • Latvijas pilsoņiem;
 • Latvijas nepilsoņiem;
 • Ārzemniekiem, kuriem ir:
  • uzturēšanās atļauja Latvijā (vai ir pieprasīta uzturēšanās atļauja);
  • Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecība;
  • Eiropas Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecība;
  • tiesiska saikne ar Latviju, uz kā pamata ir savstarpējas tiesības un pienākumi nekustamā īpašuma, komercdarbības, veselības, nodokļu, pabalstu un izglītības jomā (piemēram, ir nekustamais īpašums Latvijā, uzņēmējdarbība Latvijā);
  • nepieciešams saņemt Latvijas personas apliecību – ārzemnieka elektroniskās identifikācijas karti (eID karti);
  • nepieciešams saņemt Latvijā valsts pārvaldes pakalpojumus elektroniski, izmantojot Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas izsniegto elektroniskās identifikācijas līdzekli.

Iekļaujot ziņas par personu Fizisko personu reģistrā, personai tiek piešķirts personas kods.

Lai datus par ārzemnieku iekļautu Fizisko personu reģistrā, nepieciešams:

 1. aizpildīt noteikta parauga anketu;
 2. uzrādīt Latvijā derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Dokumentus var iesniegt:

 1. klātienē jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes klientu apkalpošanas nodaļā;
 2. sūtot e-pastu pmlp@pmlp.gov.lv  (ja anketa parakstīta ar Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas izsniegtu elektroniskās identifikācijas līdzekli);
 3. izmantojot oficiālo elektronisko e-Adresi.

Fizisko personu reģistrā automātiski iekļauj ziņas par ārzemniekiem, kuri Latvijā saņem valsts pārvaldes pakalpojumus elektroniski, izmantojot eIDAS vārteju.

Šajā gadījumā arī personas kodu piešķir automātiski.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļas klātienes apmeklējumam var pieteikties:

Ziņu aktualizēšana Fizisko personu reģistrā

Personai ir jāinformē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde:

Dokumentus var iesniegt:

 1. izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi;
 2. ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz jebkuras  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālas nodaļas elektronisko pastu;
 3. sūtot pa pastu jebkurai  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde teritoriālajai nodaļai.

Personai ir tiesības pieprasīt izlabot kļūdu Fizisko personu reģistra ziņās.

Labojumu gadījumā jāsūta iesniegums uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Iesniegumam jāpievieno dokuments ar pareizajām ziņām