Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 15.pantu un Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība” Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim un personai, kura Latvijā saņēmusi reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par savu, savu nepilngadīgo bērnu un personu, kuras atrodas tās aizgādnībā vai aizbildnībā dzīvesvietas adresi ārvalstīs:

  •  triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs;
  • 30 dienu laikā pēc ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņas.

Personai, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par dzīvesvietas adresi ārvalstīs triju darbdienu laikā pēc pārcelšanās uz dzīvi ārvalstīs vai ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņas.

Bērnam vecumā no 15 līdz 18 gadiem un personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja, ir tiesības sniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ziņas par savu dzīvesvietas adresi ārvalstīs.

Lai paziņotu dzīvesvietas adresi ārvalstī, personai ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums (lejuplādējams DOC formātā) vai jāuzraksta iesniegums brīvā formā, tajā norādot datus par sevi vai/un savu nepilngadīgo bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī. Par iesnieguma iesniegšanu valsts nodeva nav jāmaksā.

Lai iesniegtu iesniegumu elektroniski, personai ir jāaizpilda speciāla tiešsaistes forma portālā www.latvija.lv. 

Iesniegumu var iesniegt:

Iesniegumu šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt tikai attālināti:

  1. nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu statusa kontroles nodaļai, pievienojot personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  2. ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu pskn@pmlp.gov.lv, pievienojot personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  3. izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv sadaļā "Iesniegums iestādei", pievienojot personu apliecinoša dokumenta kopiju, vai "Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs".

Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti.

Autentifikācija ar internetbanku pieejama "Swedbank", "SEB bankas", "Citadele bankas", "Norvik bankas",  ''Meridian Trade Bank'' , "Luminor",  "PrivatBank" , "Rietumu banka" , "ABLV Bankas"  un "BlueOrange" internetbankas lietotājiem.

Lai autentificētos ar personas apliecību (eID karti) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, nepieciešama attiecīgā karte un viedkartes nolasīšanas iekārta.

Iesniegumu iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Par iespējamiem dokumentu iesniegšanas veidiem aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību vai skatīties interneta vietnē.

Svarīgi!

Pa pastu nosūtītajiem iesniegumiem noteikti jābūt parakstītiem. Iesniegumi bez paraksta vai ieskanēti un nosūtīti pa e-pastu bez droša elektroniskā paraksta nav derīgi ziņu aktualizēšanai Iedzīvotāju reģistrā.

Pēc iesnieguma saņemšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde aktualizē ziņas Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo personai, nosūtot paziņojumu uz iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi. Pārliecināties par adreses aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā persona var arī elektroniski portālā www.latvija.lv.

 Ziņas Iedzīvotāju reģistrā tiek aktualizētas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Nosūtot iesniegumu pa pastu, jāņem vērā laiks no iesnieguma nosūtīšanas brīža līdz saņemšanas brīdim Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, kura ilgums ir atkarīgs no nosūtītājvalsts.

 Paziņojot par dzīvesvietas adresi ārvalstī, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Latvijā Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi ārvalstī. Līdz ar to personai nav jāvēršas attiecīgajā pašvaldības iestādēlai tā anulētu ziņas par tās deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā.

Mainot dzīvesvietu ārvalstīs, personai ir jāpaziņo jaunā dzīvesvietas adrese ārvalstīs. Atgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.

Kur iegūt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.