Saskaņā ar Fizisko personu reģistra likuma 14.panta trešo daļu Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim un ārzemniekam, kurš Latvijā saņēmis Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par savu, savu nepilngadīgo bērnu un personu, kuras atrodas tās aizgādnībā vai aizbildnībā dzīvesvietas adresi ārvalstīs:

  • triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs;
  • 30 dienu laikā pēc ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņas.

Savukārt ārzemniekam, kurš Latvijā saņēmis uzturēšanās atļauju, ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par dzīvesvietas adresi ārvalstīs triju darbdienu laikā pēc pārcelšanās uz dzīvi ārvalstīs vai ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņas.

No 2021.gada 1.jūlija personai ir tiesības papildus dzīvesvietas adresei ārvalstī norādīt arī vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstīs.

Lai paziņotu dzīvesvietas adresi ārvalstī un/vai papildu adresi, personai ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums (lejuplādējams DOC formātāvai jāuzraksta iesniegums brīvā formā, tajā norādot datus par sevi vai/un savu nepilngadīgo bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī un/vai papildu adresi.

Lai iesniegtu iesniegumu elektroniski, personai ir jāaizpilda speciāla tiešsaistes forma portālā www.latvija.lv

Bērnam vecumā no 15 līdz 18 gadiem un personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja, ir tiesības sniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ziņas par savu dzīvesvietas adresi ārvalstīs.

Iesniegumu var iesniegt:

Iesniegumu šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt attālināti:

  1. nosūtot pa pastu jebkurai PMLP teritoriālajai nodaļai, pievienojot personu apliecinoša dokumenta kopiju
  2. ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz jebkuras PMLP teritoriālas nodaļas elektronisko pastu, pievienojot personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  3. izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi;
  4. izmantojot e-pakalpojumu Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana;

Iesniegumu iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Par iespējamiem dokumentu iesniegšanas veidiem aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību vai skatīties interneta vietnē.

 

Svarīgi!

Pa pastu nosūtītajiem iesniegumiem noteikti jābūt parakstītiem. Iesniegumi bez paraksta vai ieskanēti un nosūtīti pa e-pastu bez droša elektroniskā paraksta nav derīgi ziņu aktualizēšanai Fizisko personu reģistrā.

Pēc iesnieguma saņemšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde aktualizē ziņas Fizisko personu reģistrā un par to paziņo personai, nosūtot paziņojumu uz iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi. Pārliecināties par adreses aktualizēšanu Fizisko personu reģistrā persona var arī elektroniski portālā www.latvija.lv.

Ziņas Fizisko personu reģistrā tiek aktualizētas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Nosūtot iesniegumu pa pastu, jāņem vērā laiks no iesnieguma nosūtīšanas brīža līdz saņemšanas brīdim Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, kura ilgums ir atkarīgs no nosūtītājvalsts.

Paziņojot par dzīvesvietas adresi ārvalstī, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Latvijā Fizisko personu reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi ārvalstī. Līdz ar to personai nav jāvēršas attiecīgajā pašvaldības iestādēlai tā anulētu ziņas par tās deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā.

Mainot dzīvesvietu ārvalstīs, personai ir jāpaziņo jaunā dzīvesvietas adrese ārvalstīs. Atgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.

Kur iegūt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.

Klientu ērtībai PMLP aicina vērsties arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC), lai saņemtu informāciju un atbalstu šādu e-pakalpojumu saņemšanā:

1) Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana;
2) Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves;
3) Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs;
4) Personas īpašumā deklarētās personas;
5) Personas dati
Fizisko personu reģistrā;
6) Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē;
7) Pārbaude, vai persona ir iekļauta Fizisko personu reģistrā
un vai nav
ziņu par personas nāvi;

8) Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai;
9) Vēlēšanu apgabala noskaidrošana vai maiņa;
10) Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs;
11) Vēlēšanu apgabala
 noskaidrošana;
12) Personvārdu meklēšana personvārdu datubāzē;
13) Ziņas par personas rīcībspēju;
14) Personas kodu atbilstība vienai personai;
15) Aktuālais un iepriekšējais personas kods.