Informācija Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsoņiem – Izstāšanās līguma subjektiem – un viņu ģimenes locekļiem

Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kas uzturējās vai ieceļoja Latvijas Republikā līdz 2020. gada 31. decembrim un vēlējās turpināt uzturēties Latvijas Republikā, līdz 2021. gada 30. jūnijam Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē bija jāiesniedz pieteikums un jāsaņem jauna uzturēšanās atļauja ar ierakstu “LES 50.pants”.

Lai Apvienotās Karalistes pilsoņa – Izstāšanās līguma subjekta - ģimenes loceklis saņemtu uzturēšanās tiesības Latvijas Republikā, viņam jāpieprasa  uzturēšanās tiesības tādā kārtībā, kādā to pieprasa Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņu ģimenes locekļi:

TERMIŅUZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA:

Ģimenes loceklis iesniedz:

 • ceļošanas dokumenta kopiju;
 • noteikta parauga anketu;
 • dokumentu, kas apliecina laulības, radniecības vai reģistrētu partnerattiecību faktu;
 • apliecinājumu par pietiekamu iztikas nodrošinājumu, lai nekļūtu par slogu sociālās palīdzības sistēmai (par apliecinājumu tiek uzskatīts atbilstošs ieraksts anketā, kur norādīts pieejamo iztikas līdzekļu apjoms un to izcelsmes avots);
 • Apvienotās Karalistes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka persona Latvijas Republikā ir tiesīga saņemt nepieciešamo medicīnisko vai neatliekamo medicīnisko palīdzību vai veselības apdrošināšanas polisi;
 • notariāli apstiprinātu vai pārvaldes vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē abu vecāku vai aizbildņa parakstītu piekrišanu bērna izceļošanai uz Latvijas Republiku, ja uzturēšanās atļauja ir izsniedzama nepilngadīgam bērnam. Ja bērns Latvijas Republikā uzturēsies kopā ar vienu no vecākiem, nepieciešama tā vecāka piekrišana, kurš neieceļo kopā ar bērnu. Piekrišana nav nepieciešama, ja bērns Latvijas Republikā ieceļo kopā ar abiem vecākiem vai aizbildni. Ja aizgādību īsteno vecāks, ar kuru bērns ieceļo Latvijas Republikā, un nav noteikti ierobežojumi bērna dzīvesvietas maiņai bez otra vecāka piekrišanas, iesniedz attiecīgu tiesas vai citas kompetentas iestādes vai amatpersonas nolēmumu;
 • ja termiņuzturēšanās atļauju pieprasa persona, kas nav Apvienotās Karalistes laulātais, bērns vai apgādībā esošs vecāks, bet ar kuru Apvienotās Karalistes pilsonim ir kopīga mājsaimniecība vai kura atrodas Apvienotās Karalistes pilsoņa apgādībā vai viņai nopietnu veselības traucējumu dēļ ir vajadzīga kopšana – šos faktus apliecinošus dokumentus un Apvienotās Karalistes pilsoņa apliecinājums par to, ka nodrošinās personas kopšanu;
 • ja termiņuzturēšanās atļauju pieprasa Apvienotās Karalistes pilsoņa nereģistrēts partneris - dokumentu, kas apliecina, ka nereģistrētajās partnerattiecībās dzimis bērns, vai dokumentus, kas apliecina, ka nereģistrētās partnerattiecības ir ilgstošas (piemēram, dokumentus par kopīgu kredītu nekustamā īpašuma iegādei, kopīgu nekustamo īpašumu vai kopīgu mājsaimniecību.)

Ja Apvienotās Karalistes pilsonis ir nodarbināts Latvijas Republikā darbinieka statusā vai ir pašnodarbināta persona, viņa ģimenes locekļiem nav jāiesniedz:

 • apliecinājums par pietiekamu iztikas nodrošinājumu, lai nekļūtu par slogu sociālās palīdzības sistēmai;
 • dokuments, kas apliecina, ka persona Latvijas Republikā ir tiesīga saņemt nepieciešamo medicīnisko vai neatliekamo medicīnisko palīdzību vai veselības apdrošināšanas polise;

PASTĀVĪGĀS UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA Apvienotās Karalistes pilsonim – Izstāšanās līguma subjektam un viņa ģimenes loceklim

Personas iesniedz:

 • brīvas formas iesniegumu;
 • ceļošanas dokumenta (pases) kopiju.

UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS PIEPRASĪŠANAI NEPIECIEŠAMO DOKUMENTU IESNIEGŠANA

Dokumentus var:

 1. iesniegt elektroniski, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
 2. atsūtīt pa pastu ierakstītā vai neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.

Dokumentus var sūtīt uz elektroniskā pasta adresi pasts@pmlp.gov.lv vai jebkurai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajai nodaļai: Teritoriālo nodaļu kontakti.

Ja pārrobežu strādājošie vēlas saņemt dokumentu, kas apliecina pārrobežu strādājošā tiesības, jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka viņi atbilst Izstāšanās līgumā definētajam pārrobežu strādājošā statusam, šo dokumentu kopā ar iesniegumu un pases kopiju atsūtot uz PMLP.

Tie Apvienotās Karalistes pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kas nav Izstāšanās līguma subjekti un Latvijas Republikā ieceļo pēc 2020.gada 31.decembra, ieceļo un uzturas Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā.

Par neskaidrajiem jautājumiem saistībā ar uzturēšanos Latvijas Republikā aicinām sazināties pa elektronisko pastu mn@pmlp.gov.lv