Persona ir atzīstama par bezvalstnieku, ja persona nav nevienas valsts pilsonis un tai netiek garantēta nevienas valsts pilsonība.

Latvijas Republikā personu nevar atzīt par bezvalstnieku, ja uz šo personu neattiecas 1954.gada 28.septembra Konvencijas par bezvalstnieka statusu noteikumi.

Personas atbilstību bezvalstnieka statusam reglamentē Bezvalstnieku likums.

Nepieciešamie dokumenti:

  1. personu apliecinošu dokuments;
  2. dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra;
  3. dokuments, kas apliecina ģimenes stāvokli (laulības apliecība, dokuments par laulības šķiršanu);
  4. dokuments, ko izsniegusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes noteikta ārvalsts kompetenta institūcija un kas apliecina, ka persona nav attiecīgās valsts pilsonis un tai netiek garantēta šīs valsts pilsonība, vai dokumentārs apliecinājums tam, ka šādu dokumentu nav iespējams iegūt.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, nosakot 5.punktā minēto institūciju, ņem vērā personas tiesiskās saites ar attiecīgo valsti:

1. valsts, kurā persona ir dzimusi;
2. valsts, kurā ir personas pēdējā reģistrētā dzīvesvieta;
3. personas vecāku vai citu ģimenes locekļu valstiskā piederība;
4. valsts, kuras pilsonis (pavalstnieks) varētu būt attiecīgā persona vai kuras pilsonībā (pavalstniecībā) tā varētu tikt uzņemta.

Kur var iesniegt dokumentus?

Dokumentus šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt attālināti, nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026. 

Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt notariāli apliecinātām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Ja pa pastu tiek nosūtīti  dokumentu oriģināli, tie atpakaļ tiks nosūtīti uz norādīto adresi kopā ar pieņemto lēmumu.

Svarīgi!

Ja būs nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

 

Kādā termiņā izskata iesniegtos dokumentus?

Lēmums tiek pieņemts trīs mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

 

Kur var saņemt papildus informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.

Bezvalstnieks Latvijā uzturas Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā, tas ir, saņemot uzturēšanās atļauju vai vīzu! Saņemot bezvalstnieka ceļošanas dokumentu, personai jāiesniedz dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai.