EU karogs

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Granta Nr. 101118370 - EMN LV NCP 2023-2025 – AMIF-2023-AG-EMN-IBA

Projekta mērķis:

Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk - EMT) Latvijas kontaktpunkta ikgadējā darba programma saskan ar EMT darba programmu 2023.–2025.gadam, un EMT Latvijas kontaktpunkts veiks uzdevumus, kas noteikti Padomes 2008. gada 14. maija Lēmumā 2008/381/EK, ar ko izveido EMT:

  1. vāks aktuālus un uzticamus datus un informāciju no dažādiem avotiem un apmainīsies ar šiem datiem;
  2. analizēs a) apakšpunktā minētos datus un informāciju un sniegs tos viegli pieejamā formātā;
  3. sadarbojoties ar citām attiecīgām ES struktūrām, palīdzēs izstrādāt rādītājus un kritērijus, lai uzlabotu informācijas konsekvenci un palīdzētu izstrādāt Kopienas darbības, kas ir saistītas ar migrācijas statistiku;
  4. sagatavos un publicēs regulārus ziņojumus par stāvokli migrācijas un patvēruma jomā Kopienā un dalībvalstīs;
  5. internetā izveidos un uzturēs informācijas apmaiņas sistēmu, kurā nodrošināta piekļuve attiecīgiem dokumentiem un publikācijām migrācijas un patvēruma jomā;
  6. palielinās informētību par EMT, nodrošinot piekļuvi tajā apkopotajai informācijai un izplatot EMT darbības rezultātus, ja vien šī informācija nav konfidenciāla;
  7. koordinēs informāciju un sadarbosies ar citām attiecīgajām Eiropas un starptautiskajām struktūrām.

Projektā paveiktais uz 31.12.2023

Sagatavotas atbildes uz 53 ad‑hoc jautājumiem, uzdoti 2 ad-hoc jautājumi, izstrādāts Ziņojums par patvērumu un migrāciju Latvijā 2022. gadā un uzsākta 2023. gada ziņojuma izstrāde, izstrādāts OECD Ziņojums par migrāciju 2022.gadā Latvijā.

Veikta datu atjaunināšana interaktīvā migrācijas datu vizualizācijas rīkā, kas pieejams: emn.lv/dati. Diskusiju spēle “Galamērķis: Eiropa” popularizēta vidusskolās, skolotāju konferencē un sarunu festivālā “Lampa”.

2023. gadā EMT Latvijas kontaktpunkts sadarbībā ar EMT Gruzijas kontaktpunktu organizēja Gruzijā EMT konferenci par EMT patvēruma un migrācijas terminu vārdnīcu. Izstrādāta EMT patvēruma un migrācijas terminu vārdnīcas 9. versija.

Saskaņā ar EMT darba programmas īstenošanu PMLP pārstāvji piedalījās EMT kontaktpunktu, vadības padomes un citu EMT darba grupu sanāksmēs. EMT Latvijas kontaktpunkta eksperts vada EMT Statistikas darba grupas darbu. Tika nodrošināta Valsts Robežsardzes pārstāvju dalība EMT Atgriešanas ekspertu darba grupas sanāksmēs.

PMLP Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta ietvaros tiek sagatavoti nacionālie ziņojumi migrācijas jomā, pamatojoties uz vispārpieejamu informāciju, statistikas datiem un iestāžu sniegto informāciju. Ziņojumi tiek iesniegti Eiropas Komisijai, kuras pakalpojuma sniedzējs sagatavo sintēzes ziņojumus.

2023. gadā EMT Latvijas kontaktpunkts izstrādājis nacionālos ziņojumus šādiem izpētes darbiem:

  • Pagaidu aizsardzības piemērošanas izaicinājumi un labā prakse;
  • Trešo valstu valstspiederīgo nelikumīga nodarbinātība.

EMT Latvijas kontaktpunkts ir piedalījies 11 EMT pārskatu  un EMT sintēzes ziņojuma “Trešo valstu valstspiederīgo integrācija darba tirgū” izstrādē. Visas publikācijas pieejamas tīmekļvietnē www.emn.lv.