No 2017.gada 1.jūlija visām personām, par kurām tiks iekļautas ziņas Fizisko personu reģistrā (personas pirmuzskaite), tiks piešķirts individuāls personas kods, kas sākas ar ciparu “3”.

Personas kodu veido no vienpadsmit cipariem, nodrošinot personas kodu neatkārtošanos. Personas koda pirmais cipars ir "3", otrais cipars ir sistēmas automātiski ģenerēts nejaušs cipars no "2" līdz "9",  bet pārējie cipari ir sistēmas automātiski ģenerēti nejauši cipari no "0" līdz "9". Jaunais personas kods, kas sākas ar “3” ir nemainīgs, izņemot gadījumu, ja persona tiek adoptēta.

No 2017.gada 1.jūlija persona ir tiesīga VIENU REIZI PERSONĪGI mainīt personas kodu, ja personai bija piešķirts personas kods, kas satur dzimšanas datumu (personas kodi līdz 2017.gada 30.jūnijam ieskaitot). Personas koda maiņa ir bez maksas.

Ciparu kombināciju personas kodam izvēlēties nav iespējams un pēc personas koda maiņas persona vairs nevarēs pārdomāt un atgūt iepriekšējo personas kodu, jo Fizisko personu reģistrā to ģenerē automātiski vienu reizi!

Personas kodu, kurā ir dzimšanas datums, var mainīt visā personas dzīves laikā, iesniedzot iesniegumu klātienē jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) teritoriālajā nodaļā  vai Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstī. Iesniegumu klātienē var iesniegt tikai pēc iepriekšēja pieraksta, piesakoties noformēt jaunu personu apliecinošu dokumentu.

Pēc personas koda maiņas:

 • personu apliecinošs dokuments (pase un/vai personas apliecība) kļūst lietošanai nederīgs;
 • personas pienākums (no 15 gadu vecuma) ir 30 dienu laikā iesniegt dokumentus jauna personu apliecinoša dokumenta (pase un/vai personas apliecība) saņemšanai, par ko maksājama valsts nodeva;
 • nepieciešams mainīt visus dokumentus, kuros norādīts personai Latvijā piešķirtais personas kods (piemēram, transportlīdzekļa vadītāja apliecība, personalizētās kartes, studenta, invalīda vai pensionāra apliecība, elektroniskais paraksts, bankas autorizācijas līdzeklis, u.c.). Ja šos dokumentus izdevēja iestāde izsniedz vai maina par maksu, tad personas koda maiņa nav iemesls, lai atbrīvotu personu no samaksas par jauna dokumenta saņemšanu;
 • ja personas kods tiek mainīts nepilngadīgam bērnam un viņa vecāku pasē ir ierakstīts bērns ar personas kodu, vecākiem būs nepieciešams saņemt jaunu pasi, kurā iekļautas aktuālas ziņas par bērnu, ja vecāki vēlas ceļot kopā ar šo bērnu vai, piemēram, uzrādīt pasi ar bērna ierakstu citā iestādē. Par jaunas pases saņemšanu maksājama valsts nodeva.

Nepieciešamie dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (eID);
 • iesniegums par personas koda maiņu (katrai personai atsevišķi);
 • dzimšanas apliecība, ja nepilngadīgais bērns pēc personas koda maiņas pirmo reizi saņems personu apliecinošu dokumentu.

Iesniegumu paraugi personas koda maiņai:

 • iesniegums , ja persona vēlas sev mainīt personas kodu uz tādu, kurā nav norādīts dzimšanas datums. Iesniegumu var iesniegt arī persona ar ierobežotu rīcībspēju, ja tai nav noteikts rīcībspējas ierobežojums vērsties valsts iestādēs;
 • iesniegums,  ja bērnam (jaunāks par 18 gadiem) vēlas mainīt personas kodu uz tādu, kurā nav norādīts dzimšanas datums. Iesniegumu iesniedz bērna likumiskais pārstāvis – tēvs, māte vai abi kopā, vai aizbildnis (-ņi). Ja nepilngadīgā persona ir vecumā no 15 līdz 18 gadiem, tad nepieciešama bērna piekrišana un klātbūtne;
 • iesniegums , ja pilngadīgai personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja un noteikts rīcībspējas ierobežojums vērsties valsts iestādēs, vēlas mainīt personas kodu uz tādu, kurā nav norādīts dzimšanas datums. Iesniegumu iesniedz persona kopā ar viņam iecelto aizgādni.

Personas koda maiņa un jauna personu apliecinoša dokumenta noformēšana ir iespējama vienā PMLP nodaļas apmeklējuma reizē. Nākamais apmeklējums ir jaunā personu apliecinošā dokumenta saņemšana.

Mainot personai līdz 2017.gada 30.jūnijam (ieskaitot) piešķirto personas kodu, netiek iegūta jauna identitāte, jo iepriekšējais personas kods Fizisko personu reģistrā tiek saglabāts vēsturiskajos ierakstos.

Citi pakalpojumi:

 • Ir izveidots bezmaksas e-pakalpojums "Personas kodu atbilstība vienai personai", kurā var pārbaudīt e-pakalpojuma lietotāja norādītu divu personas kodu atbilstību vienai personai. Pakalpojums pieejams autentificētiem lietotājiem un tā ietvaros tiek pārbaudīti personai Latvijā piešķirti personas kodi.
 • Ir pieejams maksas e-pakalpojums "Aktuālais un iepriekšējais personas kods", kurā norādot Jums zināmo personas kodu, iespējams no Fizisko personu reģistra saņemt informāciju par aktuālo personas kodu un tā piešķiršanas datumu. Ja personas kods ir mainīts, tad šajā e-pakalpojumā var saņemt informāciju arī par iepriekšējiem personas kodiem. Personas vārds, uzvārds un citi dati e-pakalpojumā netiek sniegti. E-pakalpojums pieejams autentificētiem lietotājiem, veicot valsts nodevas samaksu EUR 2,00 apmērā.
 • Personas koda korektuma pārbaudes modulis (turpmāk - Modulis) ir atsevišķās programmēšanas vidēs (šobrīd JavaScript un .NET) integrējams modulis, kas ļauj pārliecināties, vai personas kods ir sintaktiski pareizs. Pārbaudes gaitā nenotiek vēršanās pie Fizisko personu reģistra un netiek pārbaudīts, vai pārbaudāmais personas kods ir aktuāls, vai ir piešķirts kādai personai. Pārbaudāmais personas kods var būt sintaktiski pareizs, bet, iespējams, nav piešķirts nevienai personai.

Lai saņemtu Moduli, nepieciešams PMLP nosūtīt pieprasījumu par Moduļa standarta programmatūras izsniegšanu, norādot kādam mērķim nepieciešams šāds personas kodu pārbaudes modulis. Kā arī nepieciešams norādīt, kādā programmēšanas vidē (šobrīd pieejamas JavaScript un .NET) ir nepieciešams Modulis. Pieprasījumā jānorāda norēķinu rekvizīti, lai PMLP būtu iespējams izrakstīt rēķinu par maksas pakalpojumu.