Valsts nodevas apmēru reglamentē Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumi Nr.849 "Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai".

Valsts pamatnodeva ir 28.46 euro

Samazināto valsts nodevu 4.27 euro maksā:

  • trūcīgu ģimeņu locekļiem vai atsevišķi dzīvojošām trūcīgām personām;
  • Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem bezdarbniekiem;
  • to ģimeņu locekļiem, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgu bērnu;
  • vecuma un izdienas pensionāriem;
  • otrās un trešās grupas invalīdiem;
  • valsts akreditēto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem;
  • valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošajiem.

Valsts nodevu nemaksā:

•           politiski represētās personas;

•           1. grupas invalīdi;

•           bāreņi;

•           bez vecāku apgādības palikušie bērni;

•           valsts un pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs uzņemtās personas.

Valsts nodevu var samaksāt jebkurā bankā vai pasta nodaļā.

Valsts nodeva jāpārskaita uz zemāk norādīto kontu:

Bankas rekvizīti:

Saņēmējs: VALSTS KASE, TRELLV22

Reģistrācijas Nr. 90000050138

Konts LV19TREL1060140919600

Iemaksas mērķis: Valsts nodeva par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu.