• Informācija Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri pirms KF pilsonības iegūšanas bijuši Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi un saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saskaņā ar Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 8.punktu
 • 2023.gada 2.septembrī visas Krievijas Federācijas pilsoņiem izsniegtās pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, kas izsniegtas saskaņā ar Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 8.punktu, kļūs nederīgas.
 • Personai, kura vēlas turpināt uzturēties Latvijas Republikā, nezaudējot pastāvīgā iedzīvotāja statusu, līdz 2023.gada 1.septembrim jāiesniedz pieteikums un nepieciešamie dokumenti, lai iegūtu Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu.
 • Ja pieteikums netiks saņemts līdz 2023.gada 1.septembrim,  pastāvīgās uzturēšanās atļauja zaudēs spēku no 2023.gada 2.septembra, un Latvijas Republikas teritorija būs jāatstāj līdz 2023.gada 2.decembrim.

Ievērojot to, ka katra pieteikuma pārbaude var prasīt ilgāku laiku, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde lūdz pieteikumus iesniegt savlaicīgi.

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja turpinās būt derīga vienā no šādiem gadījumiem: 

 

 1. Persona līdz 2023.gada 1.septembrim ir nokārtojusi valsts valodas pārbaudi (A2 līmenis) un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde līdz 2023.gada 1.septembrim ir saņēmusi personas iesniegtos dokumentus, kādi nepieciešami Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai; 
 2. Uz personu attiecas kāds no atbrīvojumiem no valsts valodas prasmes pārbaudes un dokumenti, kas apliecina šo atbrīvojumu, kopā ar dokumentiem, kādi nepieciešami Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai, ir saņemti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 2023.gada 1.septembrim;
 3. Persona līdz 2023.gada 1.septembrim ir kārtojusi valsts valodas pārbaudi, bet šī pārbaude nav nokārtota, un personai laikposmā līdz 2023.gada 30.novembrim ir noteikts atkārtotas valsts valodas pārbaudes laiks, un persona pēc valodas pārbaudes sekmīgas nokārtošanas līdz 2023.gada 31.decembrim ir iesniegusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē dokumentus, kādi nepieciešami Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai. 
   

Lai pieprasītu Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jāiesniedz pieteikums (atsūtot pa pastu parastā, neierakstītā vēstulē vai elektroniski, apstiprinot ar drošu elektronisko parakstu):

 1. Brīvas formas iesniegums (Paraugs);
 2. Pases kopija;
 3. Dokuments, kas apliecina nokārtotu valsts valodas pārbaudi (līmenis A2, apliecinājums izsniegts, sākot no 01.02.2001.) vai dokuments, kas apliecina, ka valsts valodas pārbaude nav jākārto;
 4. Dokuments, kas apliecina regulārus finanšu līdzekļus vismaz minimālās algas mēnesī (līdz 31.12.2022. – 500 EUR, pēc 01.01.2023. – 620  EUR) apmērā pēdējo 12 mēnešu laikā vai apliecinājums par to, ka piešķirta pensija Latvijas Republikā.

(Saskaņā ar MK 08.03.2022. noteikumu Nr.157 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību” 7.punktu pārbaudi nekārto persona:

 • kura ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā (apliecina, piemēram, ar diplomu, sertifikātu, atestātu, mācību iestādes izziņu);
 • kura apguvusi akreditētu mazākumtautību izglītības programmu un kārtojusi centralizēto eksāmenu latviešu valodā 9. klasei vai centralizēto eksāmenu latviešu valodā 12. klasei, ko apliecina pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts;
 • kura Eiropas skolā sekmīgi nokārtojusi latviešu valodas bakalaurāta eksāmenu, ko apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija;
 • kurai ir ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi vai diagnoze, kas minēta Noteikumu Nr.157 2. pielikumā (nepieciešama ārsta rehabilitologa izziņa);
 • kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu;
 • kura ir sasniegusi 75 gadu vecumu.)

Pirms dokumentu iesniegšanas jāveic valsts nodevas samaksa 70 euro apmērā.

Iemaksas mērķis: VN PMLP dok. MK 557 (12.09.2017.) Vārds, uzvārds

Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr.: LV37TREL1060140918500

Pieteikuma izskatīšanas laiks – līdz vienam gadam. Pieteikumas izskatīšanas laikā personai iepriekš izsniegtā uzturēšanās atļauja ir uzskatāma par derīgu. Tāpāt, kamēr tiek izskatīts iesniegums personai ir tiesības uzturēties Latvijā. 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) informē, ka saskaņā ar 22.09.2022. Latvijas Republikas Saeimā pieņemto likumu “Grozījumi Imigrācijas likumā” Jūsu pastāvīgās uzturēšanās atļauja zaudēs spēku no 2023.gada 2.septembra. Lai turpinātu uzturēties Latvijas Republikā, Jums PMLP jāiesniedz dokumenti pastāvīgās uzturēšanās atļaujas (Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa) pieprasīšanai: 

 1. brīvas formas iesniegums*;
 2. pases kopija;
 3. anketa un tajā norādītie dokumenti*;
 4. dokuments, kas apliecina regulārus finanšu līdzekļus vismaz minimālās algas mēnesī (620 EUR) apmērā pēdējo 12 mēnešu laikā vai apliecinājums par to, ka piešķirta pensija;
 5. dokuments, kas apliecina nokārtotu valsts valodas pārbaudi (līmenis A2, apliecinājums izsniegts, sākot no 01.02.2001.) vai dokuments, kas apliecina, ka valsts valodas pārbaude nav jākārto.

(Saskaņā ar MK 08.03.2022. noteikumu Nr.157 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību” 7.punktu pārbaudi nekārto persona, kura:
- ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā vai kārtojusi centralizēto eksāmenu latviešu valodā 9. vai 12. klasei (apliecina, piemēram, ar diplomu, sertifikātu, atestātu, mācību iestādes izziņu);
- sakarā ar veselības stāvokli saņēmusi ārsta rehabilitologa vai psihiatra atbrīvojumu no valsts valodas pārbaudes kārtošanas;
- nav sasniegusi 15 gadu vecumu;
- ir sasniegusi 75 gadu vecumu.).


Pirms dokumentu iesniegšanas jāsamaksā valsts nodeva: par pieteikuma izskatīšanu 90 dienu laikā – 70 EUR.


Iemaksas mērķis: VN PMLP dok. MK 557 (12.09.2017.) Vārds, uzvārds
Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr.: LV37TREL1060140918500

Ja Jūsu pieteikums PMLP netiks saņemts līdz 2023.gada 1.septembrim, Jūsu pastāvīgās uzturēšanās atļauja zaudēs spēku no 2023.gada 2.septembra, un Jums Latvijas Republikas teritorija jāatstāj līdz 2023.gada 2.decembrim.
 

1
2
3