Jaunumi
Uzturēšanās atļauja

Informācija Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri pirms KF pilsonības iegūšanas bijuši Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi un saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saskaņā ar Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 8.  punktu

2023. gada 2. septembrī visas Krievijas Federācijas pilsoņiem izsniegtās pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, kas izsniegtas saskaņā ar Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 8. punktu, kļūs nederīgas.

Personai, kura vēlas turpināt uzturēties Latvijas Republikā, nezaudējot pastāvīgā iedzīvotāja statusu, līdz 2023.gada 1.septembrim jāsaņem jauna pastāvīgās uzturēšanās atļauja jeb Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss.

Lai pieprasītu Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jāiesniedz pieteikums (atsūtot pa pastu parastā, neierakstītā vēstulē vai elektroniski, apstiprinot ar drošu elektronisko parakstu):

  1. brīvas formas iesniegums;
  1. pases kopija;
  2. dokuments, kas apliecina nokārtotu valsts valodas pārbaudi (līmenis A2, apliecinājums izsniegts, sākot no 01.02.2001.) vai dokuments, kas apliecina, ka valsts valodas pārbaude nav jākārto;

(Saskaņā ar MK 08.03.2022. noteikumu Nr.157 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību” 7.punktu pārbaudi nekārto persona:

- kura ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā (apliecina, piemēram, ar diplomu, sertifikātu, atestātu, mācību iestādes izziņu);

- kura apguvusi akreditētu mazākumtautību izglītības programmu un kārtojusi centralizēto eksāmenu latviešu valodā 9. klasei vai centralizēto eksāmenu latviešu valodā 12. klasei, ko apliecina pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts;

- kura Eiropas skolā sekmīgi nokārtojusi latviešu valodas bakalaurāta eksāmenu, ko apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija;

- kurai ir ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi vai diagnoze, kas minēta Noteikumu Nr.157 2. pielikumā (nepieciešama ārsta rehabilitologa izziņa);

- kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu;

- kura ir sasniegusi 75 gadu vecumu.)

  1. dokuments, kas apliecina regulārus finanšu līdzekļus vismaz minimālās algas mēnesī (līdz 31.12.2022. – 500 EUR, pēc 01.01.2023. – 620  EUR) apmērā pēdējo 12 mēnešu laikā vai apliecinājums par to, ka piešķirta pensija Latvijas Republikā.

Pirms dokumentu iesniegšanas jāveic valsts nodevas samaksa:

               Par pieteikuma izskatīšanu 90 dienu laikā – 70 euro;

                                             45 dienu laikā – 140 euro;

                                             10 darbdienu laikā – 210 euro;

Iemaksas mērķis: VN PMLP dok. MK 557 (12.09.2017.) Vārds, uzvārds

Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138

Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22

Konta Nr.: LV37TREL1060140918500

5. Anketa

!!!! Ievērojot to, ka katra pieteikuma pārbaude var prasīt ilgāku laiku, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde lūdz pieteikumus iesniegt savlaicīgi.