Reģistrā iekļautās ziņas Pārvalde izsniedz šādos veidos:

 • rakstiski:
  • papīra formā;
  • elektroniskā dokumenta formā;
 • izmantojot elektroniskos datu nesējus;
 • tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot:
  • tīkla lietotāja saskarni;
  • informācijas sistēmas;
  • speciālas tiešsaistes formas (e-pakalpojumus).

Reģistrā iekļautās ziņas Pārvalde šobrīd izsniedz attālināti (pa pastu vai elektroniski) šādos termiņos:

 • izziņa par personu papīra formā - 5 darba dienu laikā (pa pastu, papildus VAS “Latvijas Pasts” piegāde ierakstīta sūtījuma veidā), vai 2 stundu laikā, ja izziņa tiek pieprasīta un saņemta pēc iepriekšēja pieraksta, noformējot personu apliecinošu dokumentu (paaugstināta valsts nodevas likme);
 • izziņa par personu elektroniskā formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu - 3 darba dienu laikā;
 • ja ziņu sagatavošanai nepieciešamas īpašas datu sagatavošanas metodes - 20 darba dienu laikā.

Ja dokuments ir sagatavots elektroniska dokumenta formā, to izsniedz elektronisko dokumentu apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Reģistrā iekļautās ziņas, kas tiek sniegtas tīmeklī, pārraida šifrētā veidā.

Reģistrā iekļautās ziņas, kas sagatavotas rakstiski, tiek izsniegtas, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu,

Reģistrā iekļautās ziņas, kas sagatavotas, pamatojoties uz rakstisku vienošanos, Pārvalde izsniedz, ja:

 • ziņas izsniedz regulāri;
 • ziņas izsniedz lielā apjomā;
 • ziņu sagatavošanai izmanto īpašas datu sagatavošanas metodes;
 • ziņas izsniedz, izmantojot tiešsaistes datu pārraidi.