AVOTS: Ministru kabineta 29.08.2017 noteikumi Nr. 505
"Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra"

 

 

Mērvienība

Cena (euro)

2.1. 

Personai, kura vairāk nekā divas reizes kalendāra gadā saņem visu Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju (papīra formā) par sevi un saviem bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu 

dati par vienu personu 

15.00

2.2. 

Persona, kura saņem 2.1. apakšpunktā minēto informāciju, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu

dati par vienu personu 

7.50

2.3. 

Informācijas saņemšana par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu (par vienu personu), ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem (izņemot šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto informāciju):

2.3.1.

piecu darbdienu laikā (papīra formā)

dati par vienu personu 

5.00

2.3.2.

vienas darbdienas laikā (papīra formā)

dati par vienu personu 

10.00

2.3.3.

divu stundu laikā (papīra formā)

dati par vienu personu

20.00

2.3.4.

triju darbdienu laikā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. 

 

2.50

2.4.

Informācijas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu

 

2.50

2.5.

Informācijas saņemšana par trešo personu (par vienu personu), ja informācija sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem:

   

2.5.1.

piecu darbdienu laikā (papīra formā)

  12.50

2.5.2.

vienas darbdienas laikā (papīra formā)

  25.00

2.5.3.

divu stundu laikā (papīra formā)

  35.00

2.5.4.

triju darbdienu laikā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.

  10.00

2.6.

Informācijas saņemšana tiešsaistes datu pārraides režīmā vai izmantojot elektronisko pakalpojumu par vienu personu, ja informācija sagatavota pēc tās pieprasītāja norādītajiem kritērijiem, izņemot uzticamus sertifikācijas pakalpojumu sniedzējus un kvalificētus identifikācijas pakalpojumu sniedzējus

  2.00

2.7.

Statistiskas informācijas rakstiska saņemšana (viena A4 formāta lappuse) 

  5.00

2.8.

Informācijas saņemšana par noteiktā laikposmā mirušām personām (miršanas fakta apliecinājums – miris), ja informācija tiek pieprasīta par laikposmu:

   

2.8.1.

līdz vienam gadam

  150.00

2.8.2.

no viena līdz pieciem gadiem

  240.00

2.8.3.

kas pārsniedz piecus gadus

  345.00

Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja šo noteikumu 2.3., 2.4. un 2.5. apakšpunktā minēto informāciju pieprasa:

 • politiski represētā persona;
 • nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 • persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk (tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni) vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas, kuras pieprasa šo noteikumu 2.3., 2.4. un 2.5. apakšpunktā minēto informāciju:

 • persona ar invaliditāti;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
 • persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
 • persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
 • trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Ja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs, vai pašvaldības vai tās izveidotas iestādes rīcībā nav informācijas par personas piederību šo noteikumu 3. un 4. punktā minētajam statusam, persona uzrāda apliecību vai iesniedz iestādē dokumentu, kas apliecina attiecīgo statusu.

Norēķināties par PMLP pakalpojumiem var:

 • ar maksājumu kartēm (VISA, VISA Electron, Maestro, Master) jebkurā teritoriālajā nodaļā;

Norēķinos ar maksājumu kartēm komisijas maksu sedz Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem.

 • izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus ar pārskaitījumu.

REKVIZĪTI:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Konta nr. LV05TREL1060140918300
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22

Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas. Ja maksājums vēl nebūs ienācis Valsts kasē, PMLP nav tiesību sniegt pieprasīto pakalpojumu!

Saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts

Piesakot pakalpojumus paātrinātā kārtībā (izziņu sagatavošana, pasu un eID paātrināta noformēšana u.c.), iesakām pakalpojuma apmaksu veikt PMLP nodaļā ar bankas norēķinu karti.

PMLP bez maksas izsniedz:

 1. pilna apjoma ziņas par personu, kas iekļautas Iedzīvotāju reģistrā un, saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 18.pantu, pilna apjoma ziņas par personu, kas iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, divas reizes kalendārā gada laikā tiek izsniegtas bez maksas un par katru nākamo pilna apjoma ziņu sniegšanu jāmaksā valsts nodeva – 7.11 euro Ja persona vēlas saņemt sagatavoto dokumentu pa pastu, jāveic maksājums par dokumenta nosūtīšanu un piegādi atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim
 2. ziņas par īpašnieka nekustamā īpašumā dzīvesvietu reģistrējušajām personām. Par izziņas sagatavošanu valsts nodeva nav jāmaksā. Ja persona vēlas saņemt izziņu pa pastu, jāveic maksājums par izziņas nosūtīšanu un piegādi atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim.