Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) izsniedz izziņas no Fizisko personu reģistra par fizisko personu datiem (ziņas par dzīvesvietu, ģimenes stāvokli, pases datiem un citas Fizisko personu reģistrā iekļautās ziņas par personu). Par izziņas saņemšanu no Fizisko personu reģistra jāveic valsts nodevas samaksa, ja uz ziņu pieprasītāju nav attiecināms atbrīvojums vai atvieglojums no valsts nodevas samaksas.
Personai, šobrīd attālināti, ir iespēja PMLP pieprasīt un saņemt izziņu no Fizisko personu
reģistra par sevi, savu nepilngadīgo bērnu (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu (var būt nepieciešams uzrādīt attiecīgo ziņu apliecinošu dokumentu), kā arī par citu personu uz motivēti pamatota pieprasījuma pamata, kuram pievienots pamatojumu vai savstarpējo saistību apliecinošs dokuments (oriģināls vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta kopija), kā arī norādīts tiesisks ziņu izmantošanas mērķis.
Izziņu par personas, viņa nepilngadīgā bērna vai aizbildnībā, aizgādnībā esošas personas aktuālo deklarētās dzīvesvietas adresi, jeb mirušas personas pēdējo deklarētās dzīvesvietas adresi, izsniedz arī pašvaldības dzīvesvietas reģistrēšanas iestāde, kuras administratīvajā teritorijā ir personas, par kuru ziņas tiek pieprasītas, deklarētā vai reģistrētā dzīvesvietas adrese.
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona bez maksas var saņemt aktuālās ziņas par nekustamajā īpašumā deklarēto vai reģistrēto personu skaitu vai personām (vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas deklarēšanas vai reģistrēšanas datums) uz izziņas izsniegšanas brīdi. Izziņu var pieprasīt nekustamā īpašuma īpašnieks, kura īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks nav reģistrēts zemesgrāmatā, būs jāiesniedz īpašuma tiesību apliecinošs dokuments, piemēram, Valsts zemes dienesta izziņa vai mantojuma apliecība, kas apliecināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Izziņu var pieprasīt attālināti pa pastu vai elektroniskā veidā. Par izziņas saņemšanu no Fizisko personu reģistra jāveic valsts nodevas samaksa.
  Pieprasījumu PMLP var sūtīt, izmantojot oficiālo eAdresi, kas aktivizēta portālā www.latvija.lv, vai uz e-pastu pasts@pmlp.gov.lv (arī uz jebkuras PMLP teritoriālās nodaļas e-pastu), ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
  Pieprasot izziņu no Fizisko personu reģistra par citas personas datiem, jāiesniedz pamatots pieprasījums, kuram pievienoti pamatojumu vai savstarpējo saistību apliecinoši dokumenti, norādot tiesisku ziņu izmantošanas mērķi, personas identificējošo informāciju un drošu ierobežotas pieejamības datu saņemšanas veidu.
  Juridiskās personas pieprasījumu paraksta atbildīgā paraksta tiesīgā persona (personas) vai pilnvarotais pārstāvis.

  Izziņu divu stundu laikā ir iespējams pieprasīt un saņemt tikai klātienē (šobrīd, ja ir pieraksts konkrētajā PMLP teritoriālajā nodaļā). Jāņem vērā, ka samaksa ar kredītiestādes pārskaitījumu var aizņemt vairākas dienas. Līdz ar to, šādu apmaksas veidu nav ieteicams veikt pieprasot izziņu steidzamības kārtībā.
  Valsts nodevas apmērs par izziņas saņemšanu papīra formā:
  divu stundu laikā - par sevi EUR 20,00; par citu personu EUR 35,00;
  5 darbdienu laikā - par sevi EUR 5,00; par citu personu EUR 12,50;
  - par izziņu par savu vai sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas aktuālo deklarētās vai reģistrētās dzīvesvietas adresi - EUR 2.50;
  - par izziņas saņemšanu elektroniskā veidā, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, trīs darbdienu laikā - par sevi EUR 2,50; par citu personu EUR 10,00.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lai saņemtu izziņu no Fizisko personu reģistra ierakstītā pasta sūtījumā, pastā būs jāuzrāda:
  - personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
  - pilnvarotai personai arī pilnvaras oriģināls.
  Izziņu iespējams nosūtīt pa pastu, ja pieprasījums iesniegts elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko adresi vai e-pastā un tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
  Par izziņas nosūtīšanu pa pastu, papildus valsts nodevas maksai, jāveic arī PMLP maksas pakalpojuma un VAS "Latvijas Pasts" tarifu maksa.
  Izziņa uz personas Fizisko personu reģistrā norādīto adresi ārvalstī tiek sūtīta kā ierakstīts sūtījums ar paziņojumu par saņemšanu.

  Elektroniski izsniedzot:
  - portālā www.latvija.gov.lv uz oficiālo elektronisko adresi;
  - uz e-pastu, ievērojot ierobežotas pieejamības informācijas drošības prasības ar datu šifrēšanu jeb kriptēšanu.