Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) izsniedz izziņas no Fizisko personu reģistra (izziņa par personas dzīvesvietu, ģimenes stāvokli, pases datiem u.c. Fizisko personu reģistrā iekļautās ziņas).

Persona var saņemt Fizisko personu reģistra informāciju par sevi vai personu, kuras likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis viņš ir.

Fiziskās un juridiskās personas var saņemt Fizisko personu reģistra informāciju par citu personu uz motivēta iesnieguma pamata.

Izziņu attālināti var pieprasīt:

Izziņas pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti

Cenrādis:

  • par ziņu saņemšanu no Fizisko personu reģistra maksājama valsts nodeva atkarībā no izziņas sagatavošanas termiņa un izsniegšanas veida (papīra formā vai elektroniski, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu) - "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra" 2.3, 2.4. un 2.5. apakšpunkts. Minēto noteikumu 3. un 4.punktā noteiktas personu grupas, kuras ir tiesīgas lūgt atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas maksas;      
  • ja ziņas no Fizisko personu reģistra pieprasītas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu (par vienu personu) valsts nodevas samaksu varat veikt, izmantojot e-pakalpojumu "Norēķinu veikšana par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē sniegtajiem pakalpojumiem";
  • ja pieprasītās ziņas vēlaties saņemt pa pastu, papildus būs jāveic maksājums par ziņu nosūtīšanu un piegādi atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim - "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis" (12.punkts) un VAS "Latvijas Pasts" nosūtīšanas dienā spēkā esošiem tarifiem.

Izziņas saņemšana pašvaldībā

Izziņu par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi ir iespējams pieprasīt pašvaldībā, ja personas dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā un pašvaldībai ir tiešsaistes datu pārraide ar Fizisko personu reģistru.

Atbilstoši Administratīvā procesa likumam, ja iestādei nepieciešamā informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem.
Personai nav jāpieprasa izziņa no PMLP, lai iesniegtu datus citai valsts vai pašvaldību iestādei- attiecīgajai iestādei ziņas pašai jāpieprasa no PMLP.