Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) izsniedz izziņas no Iedzīvotāju reģistra (izziņa par personas dzīvesvietu, ģimenes stāvokli, pases datiem u.c. Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas).

Persona var saņemt Iedzīvotāju reģistra informāciju par sevi vai personu, kuras likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis viņš ir.

Fiziskās un juridiskās personas var saņemt Iedzīvotāju reģistra informāciju par citu personu uz motivēta iesnieguma pamata.

Izziņu attālināti var pieprasīt:

  • pa pastu, sūtot brīvas formas iesniegumu uz jebkuru PMLP klientu apkalpošanas nodaļu;
  • elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi.

  • Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā;

Izziņas pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti

Cenrādis:

  • par ziņu saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra maksājama valsts nodeva atkarībā no izziņas sagatavošanas termiņa un izsniegšanas veida (papīra formā vai elektroniski, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu) - "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" 2.4. un 2.5. apakšpunkts. Minēto noteikumu 3. un 4.punktā noteiktas personu grupas, kuras ir tiesīgas lūgt atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas maksas;      
  • ja persona vēlas saņemt izziņu pa pastu, papildus jāveic maksājums par izziņas nosūtīšanu un piegādi atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim- "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis" 12.p. + pasta izdevumi. 


IZZIŅAS SAŅEMŠANA PAŠVALDĪBĀ

Izziņu par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi ir iespējams pieprasīt pašvaldībā, ja personas dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā un pašvaldībai ir tiešsaistes datu pārraide ar Iedzīvotāju reģistru.

Atbilstoši Administratīvā procesa likumam, ja iestādei nepieciešamā informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem.
Personai nav jāpieprasa izziņa no PMLP, lai iesniegtu datus citai valsts vai pašvaldību iestādei- attiecīgajai iestādei ziņas pašai jāpieprasa no PMLP.