Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN (euro)

1. Izziņas sagatavošana (izņemot izziņu no Iedzīvotāju reģistra), ja tās sagatavošanai nepieciešams izmantot īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritērijus
1.1. piecu darbdienu laikā viena izziņa

5,09

1,07

6,16

1.2. vienas darbdienas laikā viena izziņa

9,49

1,99

11,48

1.3. triju darbdienu laikā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu viena izziņa

5,07

1,06

6,13

1.4. vienas darbdienas laikā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu viena izziņa

8,36

1,76

10,12

2. Programmatūras izstrāde, ja personas datu apstrādei Iedzīvotāju reģistrā tiek izmantotas īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritēriji viena cilvēkstunda

58,21

12,22

70,43

3. Personas sagatavotas vēstules nosūtīšana norādītajam (meklējamam) adresātam, ja nav tiesiska pamata izsniegt informāciju no Iedzīvotāju reģistra (neieskaitot pasta izdevumus)* viens sūtījums

4,56

0,96

5,52

4. Iedzīvotāju reģistra tiešsaistes datu pārraides sistēmas tehniskā pieslēguma izmantošana
4.1. Iedzīvotāju reģistra tiešsaistes datu pārraides sistēmas ekspluatācijas vai testa datubāzes tehniskā pieslēguma konfigurēšana (līdz pieciem lietotājiem) viens pieslēgums vienai fiksētai interneta protokola adresei

202,58

42,54

245,12

4.2. jauna lietotāja pieslēguma nodrošināšana Iedzīvotāju reģistra tiešsaistes datu pārraides sistēmai (esošam klientam, ja sistēmā reģistrēti vairāk par pieciem lietotājiem) viens lietotājs

19,65

4,13

23,78

4.3. Iedzīvotāju reģistra tiešsaistes datu pārraides sistēmas esošā lietotāja rekvizītu atjaunošana viens lietotājs

8,47

1,77

10,24

4.4. Iedzīvotāju reģistra tiešsaistes datu pārraides sistēmas tehniskā pieslēguma atjaunošana klientam viens pieslēgums vienai fiksētai interneta protokola adresei

84,35

17,17

102,06

4.5.

lietotājam atļautās interneta protokola adreses nomaiņa vai pievienošana Iedzīvotāju reģistra tiešsaistes datu pārraides sistēmā (esošam klientam) viens lietotājs

4,72

0,99

5,71

4.6. Iedzīvotāju reģistra tiešsaistes datu pārraides sistēmas klienta tehniskā pieslēguma konfigurācijas izmaiņas (lietotāju sadalījums pa struktūrvienībām) viens pieslēgums vienai fiksētai interneta protokola adresei

51,84

10,88

62,72

4.7. Iedzīvotāju reģistra tiešsaistes datu pārraides sistēmas pieejamo datu apjomu izmaiņas klientam, kas izmanto aplikācijas viens lietotājs

34,71

7,29

42,00

4.8. Iedzīvotāju reģistra tiešsaistes datu pārraides sistēmas pieejamo datu apjomu izmaiņas klientam, kas izmanto starpsistēmu saskarni viens pieslēgums vienai fiksētai interneta protokola adresei

147,12

30,90

178,02

5. Iedzīvotāju reģistra tiešsaistes datu pārraides sistēmas abonēšana (neatkarīgi no apstrādāto personas ierakstu skaita)
5.1. ja sistēmai reģistrēti no viena līdz 10 lietotājiem mēnesī

76,48

16,06

92,54

5.2. par katru nākamo lietotāju (papildus pie pamatsummas) viens lietotājs mēnesī

28,95

6,08

35,03

5.3. akreditētam uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam (neatkarīgi no lietotāju skaita) mēnesī

43,84

9,21

53,05

6. Iedzīvotāju reģistra testa datubāzes abonēšana (neatkarīgi no apstrādāto personas ierakstu skaita) mēnesī

55,05

11,56

66,59

7. Personas datu monitoringa abonēšana Iedzīvotāju reģistrā
7.1. programmatūras izstrāde, ja personas datu apstrādei tiek izmantotas īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritēriji viena cilvēkstunda

57,07

11,98

69,05

7.2. no vienas līdz 100 000 personām – akreditētam uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam mēnesī

33,40

7,01

40,41

7.3. no vienas līdz 100 000 personām – citām personām mēnesī

66,83

14,03

80,86

7.4. no 100 001 līdz 300 000 personām – akreditētam uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam mēnesī

55,81

11,72

67,53

7.5. no 100 001 līdz 300 000 personām – citām personām mēnesī

122,63

25,75

148,38

7.6. 300 001 persona un vairāk – akreditētam uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam mēnesī

77,86

16,35

94,21

7.7. 300 001 persona un vairāk – citām personām mēnesī

144,65

30,38

175,03

8. Iedzīvotāju reģistra personas koda korektuma pārbaudes moduļa standarta programmatūras izsniegšana viens modulis

165,10

34,67

199,77

9. Iedzīvotāju reģistra tiešsaistes datu pārraides sistēmas programmatūras audita rezultāta izdrukas sagatavošana
9.1. piecu darbdienu laikā – akreditētam uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam viena lappuse

3,80

0,80

4,60

9.2. piecu darbdienu laikā – citām personām viena lappuse

7,64

1,61

9,25

9.3. vienas darbdienas laikā – akreditētam uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam viena lappuse

7,64

1,61

9,25

9.4. vienas darbdienas laikā – citām personām viena lappuse

15,24

3,20

18,44

10. Iedzīvotāju reģistra tiešsaistes datu pārraides sistēmas audita rezultāta statistikas sagatavošana
10.1. piecu darbdienu laikā viens lietotājs

3,29

0,69

3,98

10.2. vienas darbdienas laikā viens lietotājs

6,59

1,38

7,97

11. Informācijas sagatavošana par personu skaitu adresē, ja tās sagatavošanai nepieciešams izmantot īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritērijus
11.1. ja pieprasīta informācija par vienu līdz 10 adresēm viena izziņa

6,36

1,34

7,70

11.2. ja pieprasīta informācija par 11 līdz 100 adresēm viena izziņa

25,44

5,34

30,78

11.3. ja pieprasīta informācija par 101 adresi un vairāk viena izziņa

50,94

10,70

61,64

12. Izziņas, personas datu izdrukas no Iedzīvotāju reģistra, statistiskas informācijas vai sistēmas programmatūras audita rezultāta izdrukas nosūtīšana (neieskaitot pasta izdevumus)* viens sūtījums

3,50

0,74

4,24

13. Melnbaltu kopiju izgatavošana (A4 formāts) viena lappuse

0,27

0,06

0,33

14. Poligrāfisko izdevumu izplatīšana

14.1.

brošūra "Metodiskie ieteikumi Latvijas pilsonības pretendentiem, gatavojoties Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudei" viens eksemplārs

1,70

0,36

2,06

14.2. brošūra "Latviešu valodas pārbaude" viens eksemplārs

2,14

0,45

2,59

14.3. izdevums ''J.Taurēns "Latvijas vēstures pamatjautājumi. Valsts konstitucionālie principi"" viens eksemplārs

3,98

0,84

4,82

Piezīme. * Papildus tiek iekasēta samaksa par sūtījuma piegādi adresātam saskaņā ar nosūtīšanas dienā spēkā esošajiem pasta pakalpojumu tarifiem.

 

AVOTS: Ministru Kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumi Nr.886 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi"

PMLP bez maksas izsniedz:

  1. pilna apjoma ziņas par personu, kas iekļautas Iedzīvotāju reģistrā un, saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 18.pantu, pilna apjoma ziņas par personu, kas iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, divas reizes kalendārā gada laikā tiek izsniegtas bez maksas un par katru nākamo pilna apjoma ziņu sniegšanu jāmaksā valsts nodeva – 7.11 euro Ja persona vēlas saņemt sagatavoto dokumentu pa pastu, jāveic maksājums par dokumenta nosūtīšanu un piegādi atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim
  2. ziņas par īpašnieka nekustamā īpašumā dzīvesvietu reģistrējušajām personām. Par izziņas sagatavošanu valsts nodeva nav jāmaksā. Ja persona vēlas saņemt izziņu pa pastu, jāveic maksājums par izziņas nosūtīšanu un piegādi atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim.

Norēķināties par PMLP pakalpojumiem var:

  • ar maksājumu kartēm (VISA, VISA Electron, Maestro, Master, American Express) jebkurā teritoriālajā nodaļā;

Norēķinos ar maksājumu kartēm komisijas maksu sedz Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem.

  • izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus ar pārskaitījumu.

Maksas pakalpojumu konts:

Saņēmējs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Reģ. nr. 90000054163
Konta nr. LV74TREL2140093025000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22

Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas. Ja maksājums vēl nebūs ienācis Valsts kasē, PMLP nav tiesību sniegt pieprasīto pakalpojumu!

Saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts. Vienīgais pakalpojuma apmaksas apliecinājums ir informācija budžeta elektroniskajā norēķinu sistēmā "eKase".

Piesakot pakalpojumus paātrinātā kārtībā (izziņu sagatavošana, pasu un eID paātrināta noformēšana u.c.), iesakām pakalpojuma apmaksu veikt PMLP nodaļā ar bankas norēķinu karti.

Lai pārliecinātos, vai maksājums ir ieskaitīts Valsts kasē, iesakām izmantot e-pakalpojumu "Budžetā veiktā maksājuma pārbaude".  

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities