AVOTS: : Ministru kabineta 06.07.2021. noteikumi Nr. 485
"Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra".

 

 

Mērvienība

Cena (euro)

2.1. 

visas reģistrā esošās informācijas saņemšana papīra formā vairāk nekā divas reizes kalendāra gadā, ko persona saņem par sevi vai saviem bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu

dati par vienu personu 

15.00

2.2. 

Noteikumu 2.1. apakšpunktā minētās informācijas saņemšana elektroniskā formā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu

dati par vienu personu 

7.50

2.3. 

informācijas saņemšana (arī apliecinājums par personas statusu) par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu (par vienu personu), ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem (izņemot šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto informāciju):

2.3.1.

piecu darbdienu laikā (papīra formā)

dati par vienu personu 

5.00

2.3.2.

divu stundu laikā (papīra formā)

dati par vienu personu

20.00

2.3.3.

triju darbdienu laikā (elektroniskā formā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu)

dati par vienu personu

2.50

2.4.

informācijas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu

 

2.50

2.5.

informācijas saņemšana par trešo personu, ja informācija sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem: 

   

2.5.1.

piecu darbdienu laikā (papīra formā)

dati par vienu personu  12.50

2.5.2.

divu stundu laikā (papīra formā)

dati par vienu personu  35.00

2.5.3.

triju darbdienu laikā (elektroniskā formā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu)

dati par vienu personu  10.00

2.6.

Informācijas saņemšana tiešsaistes datu pārraides režīmā, pamatojoties uz noslēgtu rakstveida vienošanos, izņemot uzticamus sertifikācijas pakalpojumu sniedzējus un kvalificētus identifikācijas pakalpojumu sniedzējus

dati par vienu personu  2.00

2.7.

Informācijas saņemšana par aktuālo un iepriekšējo personas kodu, ja to pieprasa un saņem, izmantojot speciālo tiešsaistes formu

par vienu personu 2.00

2.8.

Statistiskas informācijas saņemšana rakstveidā (viena lappuse)

viena A4 lappuse 5.00
2.9. Informācijas saņemšana par noteiktā laikposmā mirušām personām (miršanas fakta apliecinājums – miris), ja informācija tiek pieprasīta par laikposmu:    

2.9.1.

līdz vienam gadam

par laikposmu 150.00

2.9.2.

no viena līdz pieciem gadiem

par laikposmu 240.00

2.9.3.

kas pārsniedz piecus gadus

par laikposmu 345.00

Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja šo noteikumu 2.3., 2.4. un 2.5. apakšpunktā minēto informāciju pieprasa:

 • politiski represētā persona;
 • nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 • persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk (tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni), kas jaunāki par 18 gadiem, vai bērni, kas jaunāki par 24 gadiem un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:

 • persona ar invaliditāti;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
 • persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
 • persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
 • trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Ja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, pašvaldības vai tās izveidotas iestādes, kā arī Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs rīcībā nav informācijas par personas piederību augstāk minētajam statusam, persona uzrāda dokumentu, kas apliecina attiecīgo statusu valsts nodevas samaksas atvieglojuma vai atbrīvojuma saņemšanai. 

PMLP bez samaksas izsniedz:

 1. pilna apjoma ziņas no Fizisko personu reģistra (aktuālās un vēsturiskās ziņas) par personu, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu. Ja ziņas pieprasītas vairāk kā divas reizes kalendārā gada laikā, nepieciešams veikt valsts nodevas maksu par katru nākamo pilna apjoma ziņu sniegšanu. Ja persona vēlas saņemt sagatavoto dokumentu pa pastu, jāveic arī maksājums par dokumenta nosūtīšanu un piegādi pa pastu atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim;
 2. nekustamā īpašuma īpašniekam ziņas par īpašumā deklarētajām, reģistrētajām un papildu adresi norādījušām personām. Ja persona vēlas saņemt izziņu pa pastu, jāveic maksājums par izziņas nosūtīšanu un piegādi pa pastu atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim.

Norēķināties par PMLP pakalpojumiem var:

 • ar maksājumu kartēm (VISA, VISA Electron, Maestro, Master) jebkurā teritoriālajā nodaļā;

Norēķinos ar maksājumu kartēm komisijas maksu sedz Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem.

 • izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus ar pārskaitījumu.

REKVIZĪTI:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Konta nr. LV05TREL1060140918300
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22

Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas. Ja maksājums vēl nebūs ienācis Valsts kasē, PMLP nav tiesību sniegt pieprasīto pakalpojumu!

Saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts.

Piesakot pakalpojumus paātrinātā kārtībā (izziņu sagatavošana, pasu un eID paātrināta noformēšana u.c.), iesakām pakalpojuma apmaksu veikt PMLP nodaļā ar bankas norēķinu karti.