Lai saņemtu informāciju no Fizisko personu reģistra, nepieciešams iesniegt aizpildītu pieprasījumu 

vai sagatavot pieprasījumu brīvā formā, kurā jānorāda:

 1. ziņu pieprasītāja vārds, uzvārds un personas kods, ja Latvijā piešķirta personas koda nav – dzimšanas datums un vieta (juridiskajai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs);
 2. deklarētās vai norādītās dzīvesvietas adresi (juridiskajai personai - juridiskā adrese);
 3. kontaktinformācija (tālrunis, e-pasta adrese vai norāde uz to, ka ir aktīva e-adrese) saziņai, ja tas būs nepieciešams, piemēram, informēšanai par samaksas kārtību;
 4. nepieciešamo ziņu apjoms un izsniegšanas veids;
  • ziņu saņemšanas nepieciešamības pamatojums (un, ja ir, dokumentu, kas to apliecina);
  • ziņu izmantošanas mērķis, ja ar likumu nav noteikta cita kārtība;
  • datus, pēc kuriem var identificēt personu.

Izziņas pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:

  • personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība - eID karte). Nosūtot izziņu pa pastu uz ziņu pieprasītāja deklarēto vai juridisko adresi ierakstīta sūtījuma veidā, VAS “Latvijas Pasts” būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;;
  • juridiskās personas pārstāvis - juridiskās personas reģistrācijas apliecība un publisks dokuments, kas apliecina ziņu pieprasītāja pārstāvības tiesības, ja ziņas par pārstāvības tiesībām nav iespējams pārbaudīt Uzņēmumu reģistrā;
  • pilnvarotai personai - notariāli apliecināta pilnvara, ja pilnvarotājs ir fiziskā persona, vai rakstveida pilnvara bez notariāla apliecinājuma, jeb orderis, ja fiziskās personas pārstāvis ir zvērināts advokāts;
  • likumiskais pārstāvis - aizbildnību vai aizgādnību apliecinošs dokuments, ja šīs ziņas nav iekļautas Fizisko personu reģistrā; 
  • pieprasot izziņu par citu personu, jāiesniedz pamatojumu apliecinošs vai savstarpējo saistību apliecinošs dokuments;
  • lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas, nepieciešams atvieglojumu vai atbrīvojumu apliecinošs dokuments. Nosūtot PMLP pilnvarojuma vai pārstāvību apliecinoša dokumenta kopiju, tā atbilstību oriģinālam nepieciešams apliecināt Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajā kārtībā.

Informācija no Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas tiek izsniegta, ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Ministru kabineta 17.08.2021. noteikumus Nr.563 "Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība", Fizisko personu datu apstrādes likumu, Fizisko personureģistra likumu, Informācijas atklātības likumu un citos normatīvajos aktos noteikto.