Norēķināties par PMLP pakalpojumiem var:

 • ar maksājumu kartēm (VISA, VISA Electron, Maestro, Master) jebkurā teritoriālajā nodaļā;
  Norēķinos ar maksājumu kartēm komisijas maksu sedz Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem.
 • izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus ar pārskaitījumu.

Valsts nodevu konti Valsts kasē:

 • LV70TREL1060140918100 - nodeva par pasu izsniegšanu;
 • LV86TREL1060140918200 - nodeva par personas apliecību izsniegšanu;
 • LV05TREL1060140918300 - nodeva par informācijas sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra;
 • LV37TREL1060140918500 - nodeva par vīzas vai uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem;
 • LV19TREL1060140919600 - nodeva par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu;
 • LV53TREL1060140918600 - nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju;
 • LV35TREL1060140919700 - nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu;
 • LV14TREL1060141019600 - naudas sodi, ko uzliek Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Maksājuma uzdevumā jānorāda:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta nr. LVxxTRELxxxxxxxxxxxxx (attiecīgais nodevas konts)
Maksājuma mērķis: xxxxxxx (Veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevumā jānorāda arī tās personas vārds un uzvārds, par kuru tiek veikta valsts nodevas nomaksa.)

Maksas pakalpojumu konts:
Saņēmējs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Reģ. nr. 90000054163
Konta nr. LV74TREL2140093025000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22

Valsts nodevas apmaksa par pases vai persona apliecības (eID) izsniegšanu veicama pēc pieteikuma noformēšanas pārvaldē!

Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas. Ja maksājums vēl nebūs ienācis Valsts kasē, PMLP nav tiesību sniegt pieprasīto pakalpojumu!

Interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts

Piesakot pakalpojumus paātrinātā kārtībā (izziņu sagatavošana, pasu un eID paātrināta noformēšana u.c.), iesakām pakalpojuma apmaksu veikt PMLP nodaļā ar bankas norēķinu karti.