Kur var saņemt ziņas no Reģistra:

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (šobrīd tikai attālināti, sūtot brīvas formas iesniegumu pa pastu vai elektroniski);
 • Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs;
 • informāciju par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu- arī pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā reģistrēta vai deklarēta personas dzīvesvieta;
 • izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi;
 • izmantojot e-pakalpojumus.

Kas var saņemt ziņas no Reģistra:

 • persona var saņemt Reģistra informāciju par sevi vai personu, kurai tā ir likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis;
 • fiziskas un juridiskas personas var saņemt Reģistra informāciju par citu personu uz motivēta iesnieguma pamata. Par atteikumu izsniegt reģistrā iekļautās ziņas Pārvalde sniedz ziņu pieprasītājam rakstisku motivētu atbildi;
 • nekustamā īpašuma īpašnieks var saņemt Fizisko personu reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuras deklarējušas un reģistrējušas dzīvesvietu viņa īpašumā;
 • valsts varas un pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm, organizācijām un uzņēmējsabiedrībām, kurām deleģētas valsts pārvaldes funkcijas, kā arī tiesām un prokuratūrai ir tiesības saņemt no Reģistra ziņas atbilstoši minēto iestāžu kompetencei;
 • ārvalstu valdībām, kā arī starptautiskajām valdību organizācijām un nevalstiskajām organizācijām Pārvalde Reģistrā iekļauto informāciju sniedz saskaņā ar Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem vai īpašos gadījumos, kad šādi līgumi nav noslēgti - ārlietu ministra un iekšlietu ministra savstarpēji saskaņotā kārtībā;
 • iestādēm, komersantiem un organizācijām, kā arī fiziskajām personām, pamatojoties uzrakstisku pieprasījumu vai rakstisku vienošanos, ir tiesības saņemt no Fizisko personu reģistra statistiskas ziņas. Pārvalde var sniegt arī citas vispārīga rakstura ziņas, kas neļauj identificēt konkrētu personu.