Jaunumi PMLP30
Uz galda stāv pierakstu klade, mobilais telefons, portatīvais dators un pa virsu - ES zilā karte

Eiropas Savienības (ES) zilā karte – tā ir termiņuzturēšanās atļauja, kas tās turētājam ļauj dzīvot un strādāt ES valstī, kas izdevusi šo karti. Tāpat tā ļauj vienkāršotā veidā saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju.

Latvijā ES zilās kartes izsniedz, lai darba tirgum piesaistītu augsti kvalificētus darbiniekus no ārzemēm. Tiesības uz ES zilo karti piešķir uz laiku līdz 5 gadiem.

ES zilajai kartei ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar parasto termiņuzturēšanās atļauju:

 • ES zilās kartes turētājiem ir draudzīgāki noteikumi darba zaudēšanas gadījumā – ja bezdarba periods nepārsniedz 3 secīgus mēnešus, ES zilā karte netiek anulēta un cilvēks uz laiku līdz 3 mēnešiem var saņemt bezdarbnieku pabalstu. Bezdarbnieka pabalsts ES zilās kartes turētājiem tiek izmaksāts ne ilgāk par trīm mēnešiem.
 • Gadījumā, ja ES zilās kartes turētājs vēlas iegūt ES pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijā, viņš var būt prom no Latvijas ievērojami ilgāku laika periodu (18 mēnešus) kā citas personas, kas saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju (12 mēnešus), ja prombūtne saistīta ar saimnieciskās darbības veikšanu darbinieka vai pašnodarbinātās personas statusā vai brīvprātīgā dienesta pildīšanu.

Lai varētu saņemt ES zilo karti, jāievēro papildus nosacījumi:

 • jābūt augstākajai izglītībai (vismaz 3 gadu studijas specialitātē vai nozarē, kas norādīta darba līgumā);
 • darba samaksas apjoms nevar būt mazāks par Latvijā strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai iepriekšējā gadā, piemērojot koeficientu 1,5;
 • darba samaksas apjoms nevar būt mazāks par Latvijā strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai iepriekšējā gadā, piemērojot koeficientu 1,2, , ja persona tiek nodarbināta profesijā, kurā konstatēts nepietiekams darbaspēka piedāvājums.

Kādi dokumenti jāiesniedz, ja vēlies saņemt ES zilo karti?

 • Latvijas Republikā atzīta derīga personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • noteikta parauga anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
 • fotogrāfija;
 • pilsonības vai mītnes zemes, ja ārzemnieks tajā uzturējies ilgāk par 12 mēnešiem, kompetentas iestādes izsniegta izziņa par sodāmību (ārzemniekam, kurš vecāks par 14 gadiem);
 • dokuments, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu nodrošinājumu (darba līgums);
 • maksājuma dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

Pirms dokumentu iesniegšanas uzaicinātājam Pārvaldē jāapstiprina izsaukums. Izsaukums ir Pārvaldes apstiprināts dokuments, kurā uzaicinātājs uzņemas Imigrācijas likumā noteiktās saistības attiecībā uz ārzemnieku, kuru viņš uzaicinājis uzturēties Latvijā ar uzturēšanās atļauju. To var formēt gan fiziskas personas, gan juridiskas personas. Plašāka informācija par izsaukuma apstiprināšanu pieejama ŠEIT.

Ja kopā ar ārzemnieku ieceļo viņa laulātais un nepilngadīgais vai apgādībā esošais bērns, viņiem papildus jāiesniedz radniecību apliecinoši dokumenti un tā vecāka, kurš neieceļo kopā ar bērnu, notariāli apliecināta vai pārstāvniecības amatpersonas klātbūtnē parakstīta atļauja uzturēties Latvijā.

Valsts nodeva, kas jāmaksā par ES zilās kartes pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu: 10 darba dienu laikā – 100 euro, 4 darba dienu laikā – 200 euro.

ES zilā karte vizuāli neatšķiras no citām termiņuzturēšanās atļaujām, izņemot ar to, ka tajā iekļauts ieraksts “ES zilā karte”.

Svarīgi ņemt vērā, ka:

 • ES zilās kartes turētājiem jāziņo Pārvaldei par darba zaudēšanu, jo nepaziņošana var novest pie zilās kartes anulēšanas;
 • Ja ES zilās kartes derīguma laikā darbs tiek zaudēts atkārtoti, tā tiek anulēta un tiek zaudētas tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu.

Ja Tev ir derīga Latvijā izsniegta zilā karte un Tu vēlies mainīt darba devēju, gan Tev, gan Taviem ģimenes locekļiem ir tiesības uzturēties Latvijā līdz tiek pieņemts lēmums par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu vai atteikums to piešķirt. Šīs tiesības Tev un Tavai ģimenei ir arī tad, ja ir derīga citā ES valstī izsniegta zilā karte un Tu esi iesniedzis dokumentus zilās kartes saņemšanai Latvijā.