Izsaukuma pieteikumu var iesniegt:

  1. Fiziska persona, izmantojot elektronisko pakalpojumu “Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā”.
  2. Juridiska persona vai darba devējs, atsūtot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus:

Izsaukuma apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus var iesniegt latviešu, angļu, franču, krievu vai vācu valodā.
Uzaicinātājs izsaukuma apstiprināšanai nepieciešamo iesniegumu un paskaidrojumus sniedz tikai latviešu valodā.

Dokumentus izsaukuma apstiprināšanai var iesniegt:

  • pilngadīgs Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis;
  • pilngadīgs ārzemnieks, kuram ir derīga pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā;
  • Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, kurš uzturas Latvijas Republikā ar reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;
  • Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāde;
  • Latvijas Republikas  reģistrēta juridiska persona vai ārvalstu juridiska persona, kurai Latvijas Republikā ir reģistrēta  pilnvarotā persona;
  • alternatīvo statusu vai pagaidu aizsardzību Latvijas Republikā ieguvusi pilngadīga persona, lai atkalapvienotos ar ģimenes locekļiem Patvēruma likuma izpratnē;
  • tādas nepilngadīgas personas bez pavadības likumiskais pārstāvis, kurai Latvijas Republikā piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss un kura vēlas atkalapvienoties ar savu māti un tēvu, ja ir saņemts bāriņtiesas atzinums, ka tas ir nepilngadīgās personas interesēs.

Fiziskā persona dokumentus iesniedz personīgi. Ja persona attaisnojošu iemeslu dēļ dokumentus nevar iesniegt personīgi un to apliecina attiecīga izziņa, dokumentus var iesniegt pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru.

Vienā izsaukuma pieprasījumā var iekļaut vairākus vienas ģimenes locekļus, ja viņiem ir kopīgs uzturēšanās nolūks Latvijas Republikā.

Pārvalde lēmumu par izsaukuma apstiprināšanu pieņem divu darbdienu laikā vai, ja izsaukuma pieprasījums saistīts ar ārzemnieka nodarbinātību Latvijas Republikā, - piecu darbdienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu pārbaude, Pārvalde par to informē uzaicinātāju un pieņem lēmumu 10 darbdienu laikā.

Ja izsaukumu neapstiprina, uzaicinātājs atceļ vai atsauc izsaukumu. Iesniegtos dokumentus uzaicinātājam neizsniedz un iekasēto valsts nodevu neatmaksā.