Darba devējs, noformējot izsaukumu ārzemniekam, kuru paredzēts nodarbināt Latvijas Republikā:

  • uzrāda personu apliecinošu dokumentu un atbilstoši noformētu pilnvaru;

Papildus jānorāda:

- ja uzaicina uzņēmuma ietvaros pārceltu darbinieku, norāda informāciju, kas apliecina, ka juridiskā persona, kas uzaicina ārzemnieku, un uzņēmums, kas nodarbina ārzemnieku ārvalstī, pieder pie vienas un tās pašas uzņēmumu grupas un apliecinājums, ka ārzemnieks vismaz sešus mēnešus nepārtraukti pirms izsaukuma pieprasījuma iesniegšanas bijis nodarbināts uzņēmumā, kas nodarbina ārzemnieku ārvalstī, vai uzņēmumu grupā, pie kuras uzņēmums pieder;

- ja uzaicina ārzemnieku, kurš vēlas saņemt Eiropas Savienības zilo karti, un tiks nodarbināts profesijā, kas ietilpst nacionālajā statistiskajā klasifikācijā "Profesiju klasifikators" minētajā pirmajā vai otrajā pamatgrupā, bet viņš nav ieguvis augstāko izglītību studiju programmā, kuras ilgums darba līgumā vai darba piedāvājumā noteiktajā profesijā vai nozarē ir vismaz trīs gadi, taču viņam ir vismaz piecu gadu profesionālā pieredze šajā profesijā vai nozarē, – apliecinājums par profesionālo pieredzi profesijā un nozarē, kurā viņš tiks nodarbināts Latvijas Republikā, norādot darba devēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, darba tiesisko attiecību periodu ar konkrēto darba devēju, ārzemnieka amatu vai specialitāti un galvenos darba pienākumus. Ja ārzemniekam bijušas darba tiesiskās attiecības ar vairākiem darba devējiem, sniedz informāciju par katru no tiem.

  • ja ārzemnieka profesija ir reglamentēta, iesniedz kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai līdzvērtīga dokumenta kopiju, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām. Ja ārzemnieka profesija nav reglamentēta, iesniedz legalizēta izglītības dokumenta vai triju gadu pieredzi apliecinoša dokumenta kopiju profesijā, kurā darba devējs plāno nodarbināt ārzemnieku;

Minētos kvalifikāciju apliecinošos dokumentus neiesniedz, apstiprinot izsaukumu:

- ārzemniekam, kurš jau bijis ieguvis tiesības uz nodarbinātību Latvijas Republikā, ja nemainās nodarbināšanas joma;

- uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai;

- komercreģistrā reģistrētam valdes vai padomes loceklim, prokūristam, administratoram, likvidatoram vai personālsabiedrības biedram, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai personai, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli;

- izglītības iestādes audzēknim vai studējošajam, kas ierodas Latvijas Republikā mācību praksē vai stažēties komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā un iesniedz dokumentu, kas apliecina mācību vai studiju faktu;

- ārzemniekam, kurš pieprasa Eiropas Savienības zilo karti, ja viņš netiks nodarbināts reglamentētā profesijā un darba devējs iesniedz ārzemnieka piecu gadu profesionālo pieredzi apliecinošu dokumentu;

- ārzemniekam, kuru uzaicina padziļinātās sadarbības zelta vai sudraba līmeņa dalībnieks un kurš netiks nodarbināts reglamentētajā profesijā vai nepieprasa Eiropas Savienības zilo karti;

- ārzemniekam, kuru uzaicina nodarbinātībai profesijā, kas ietilpst Profesiju klasifikatora devītajā pamatgrupā.

  • ja ārzemnieka darbs Latvijas Republikā paredzēts saskaņā ar darba līgumu vai uzņēmuma līgumu, iesniedz darba līguma vai tā projekta kopiju vai uzņēmuma līguma vai tā projekta kopiju; (Minētos dokumentus iesniedz arī gadījumā, ja izsaukumu noformē atkārtotas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai);
  • ja paredzēts fizisku personu nodarbināt uz uzņēmuma līguma pamata, iesniedz Latvijas vai ārvalstu nodokļu administrācijas apstiprinātu dokumentu, kas apliecina, ka fiziskā persona ir reģistrējusies kā nodokļu maksātāja un veikusi nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu iemaksu budžetā vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un persona veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (samaksas grafiku), izņemot gadījumu, ja nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku. Minēto dokumentu neiesniedz padziļinātās sadarbības programmas zelta vai sudraba līmeņa dalībnieks;
  • uzaicinot uzņēmuma ietvaros pārceltu darbinieku, iesniedz ārvalsts uzņēmuma vēstuli, kurā iekļauta šāda informācija:

- informācija par pārcelšanas ilgumu;

- apliecinājums, ka ārzemnieks ieņems vadītāja, speciālista vai darbinieka praktikanta amatu;

- informāciju par atalgojumu, kādu ārzemnieks saņems, uzturoties Latvijas Republikā, kā arī par citiem nodarbinātības nosacījumiem; 

- apliecinājums, ka pēc uzturēšanās Latvijas Republikā ārzemniekam tiks nodrošināta nodarbinātība uzņēmumā, kas ārzemnieku nosūta veikt darbu Latvijas Republikā.

 

  • ja darba devējs paredz nodarbināt ārzemnieku tādā darbā, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja (licence), iesniedz atļaujas (licences) kopiju. Minēto dokumentu neiesniedz padziļinātās sadarbības programmas zelta vai sudraba līmeņa dalībnieks;
  • ja izsaukuma pieteikumu iesniedz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs, papildus šajā punktā minētajiem dokumentiem iesniedz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja iesniegumu, kurā norādīta informācija par katra uzaicināmā ārzemnieka paredzamo nodarbināšanas ilgumu pie attiecīgā darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja un darba izpildes vietu;
  • uzaicinot ārzemnieku, kurš vēlas saņemt Eiropas Savienības zilo karti un profesionālā kvalifikācija tiek pierādīta ar iepriekšējo darba pieredzi nevis diplomu, iesniedz ārvalsts nodokļu administrācijas vai sociālās apdrošināšanas iestādes izsniegtu ārzemnieka iepriekšējo nodarbinātību apliecinošu dokumentu;
  • samaksā valsts nodevu.

Ja ārzemnieku plāno nodarbināt pie vairākiem komersantiem vai vairākos amatos vai profesijās pie viena komersanta, lēmums par nodarbinātības tiesību piešķiršanu nepieciešams katram darba veidam, izņemot gadījumu, ja: nodarbinātība ir saistīta ar komercdarbības veikšanu; ārzemnieks līdz diviem mēnešiem kalendāra gada laikā tiek nodarbināts pie viena darba devēja citā specialitātē (profesijā), nevis tajā, kuras veikšanai viņam piešķirtas tiesības uz nodarbinātību, un šāda nodarbinātība saistīta ar prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu.

Ārzemnieku atļauts nodarbināt tikai tajā specialitātē (profesijā), kurā piešķirtas tiesības uz nodarbinātību. Ja mainās darba devējs vai specialitāte (profesija), ārzemniekam ir pienākums iegūt jaunas tiesības uz nodarbinātību atbilstoši šiem noteikumiem, izņemot iepriekšminētos gadījumus.   Ja ārzemnieka uzturēšanās atļaujā ir ieraksts "Komercdarbība", jaunas tiesības uz nodarbinātību viņam jāiegūst tikai gadījumā, ja paredzamā nodarbinātība nav saistīta ar komercdarbības veikšanu. Ja mainās citi nosacījumi, kas bijuši par pamatu tiesību uz nodarbinātību piešķiršanai (piemēram, mainās darba laiks, darba izpildes vieta, darba samaksas apmērs), darba devējs triju darbdienu laikā no nosacījumu maiņas brīža par to informē pārvaldi.

Ja uzturēšanās atļaujā norādītā termiņa ietvaros, nemainoties darba devējam, mainās nodarbinātā ārzemnieka profesija vai amats, kura ieņemšanai nepieciešams pieteikt brīvu darba vietu Nodarbinātības valsts aģentūrā, darba devējs ārzemniekam noformē jaunu izsaukumu. Ja ārzemnieku nodarbina vairāki darba devēji, izsaukumu noformē katrs darba devējs, izņemot gadījumu, ja vairāki darba devēji nodarbina komercreģistrā reģistrētu valdes vai padomes locekli, prokūristu, administratoru, likvidatoru vai personālsabiedrības biedru, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai personu, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli.

Vienā izsaukuma pieprasījumā var iekļaut vairākus vienas ģimenes locekļus, ja viņiem ir kopīgs uzturēšanās nolūks Latvijas Republikā.