Pārvaldes amatpersona izsaukumu neapstiprina, ja:

 1. uzaicinātājs nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, kas paredzēti Ministru kabineta noteikumos par izsaukumu apstiprināšanas kārtību, vai iesniegtie dokumenti ir iegūti prettiesiskā ceļā, tie ir viltoti vai ar tiem veiktas manipulācijas, vai uzaicinātājs atsakās sniegt pieprasītos paskaidrojumus, kas saistīti ar izsaukuma apstiprināšanu un uzaicināmā ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā;
 2. uzaicinātais ārzemnieks iekļauts to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta;
 3. konstatēts, ka uzaicinātājs sniedzis nepatiesas ziņas;
 4. kompetentas valsts iestādes sniegušas informāciju, kas ir par pamatu tam, lai ārzemniekam atteiktu ieceļošanu;
 5. konstatēts, ka uzaicinātajam ārzemniekam nav Latvijas Republikā atzīta ceļošanas dokumenta;
 6. ir pamats uzskatīt, ka ārzemnieks rada nelegālās imigrācijas risku;
 7. konstatēts, ka uzaicinātājam ārzemniekam ir noteikts ieceļošanas aizliegums Šengenas teritorijā;
 8. uzaicinātājs rakstveidā atsaucis izsaukumu;
 9. uzaicinātājs ir zaudējis tiesības uzturēties Latvijas Republikā;
 10. uzaicinātājs ir zaudējis šajā likumā noteiktās tiesības uzaicināt ārzemnieku;
 11. konstatēts, ka ārzemnieks, uzturoties Latvijas Republikā, pēdējo piecu gadu laikā, sākot no dienas, kad iesniegti dokumenti izsaukuma apstiprināšanai, ir izdarījis administratīvo pārkāpumu, un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav samaksājis uzlikto naudas sodu, izņemot gadījumu, kad administratīvā akta darbība ir apturēta vai tiesas nolēmums par naudas soda samaksu nav stājies spēkā;
 12. uzaicinātāja komercsabiedrības pamatkapitāls nav apmaksāts saskaņā ar Komerclikumu;
 13. ārzemnieka uzaicināšanas iemesls ir nodarbinātība saskaņā ar darba līgumu un darba devējs Nodarbinātības valsts aģentūrā nav reģistrējis brīvu darba vietu vai darba vieta ir reģistrēta, bet tā pēc reģistrēšanas bijusi brīva mazāk par normatīvajos aktos par ārzemnieku nodarbināšanas kārtību noteikto periodu, vai uzaicinātā ārzemnieka kvalifikācija vai nodarbināšanas nosacījumi neatbilst reģistrētās brīvās darba vietas pieteikumā norādītajam;
 14. ir pamats uzskatīt, ka ārzemnieka patiesais uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas  mērķis neatbilst dokumentos norādītajam mērķim.

Uzaicinātājam ir tiesības lēmumu par izsaukuma apstiprināšanas atteikumu vai izsaukuma atcelšanu 30 dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniekam.

Lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu uzaicinātājs likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Tiesas nolēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.