Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

Valsts un pašvaldību iestādēm ir jābūt iespējai sazināties ar ikvienu personu Latvijā.

Tāpēc personai ir pienākums deklarēt savu dzīvesvietu – norādīt savu pastāvīgās dzīvesvietas adresi.

Ja persona maina dzīvesvietu, jaunā dzīvesvieta ir jādeklarē mēneša laikā.

Dzīvesvietu var deklarēt elektroniski vai klātienē.

Dzīvesvietas deklarēšana elektroniski

Deklarēt dzīvesvietu elektroniski var portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana”.

Persona elektroniski var deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā.

Ja dzīvesvietu deklarē elektroniski, par pakalpojumu nav jāmaksā valsts nodeva.

Ziņas par personas jauno dzīvesvietu automātiski aizstāj ziņas par iepriekšējo dzīvesvietu.

Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, personai ir pienākums 3 mēnešu laikā iesniegt ziņas par jauno adresi ārvalstī.

Dzīvesvietas deklarēšana klātienē

Persona var deklarēt dzīvesvietu, ierodoties klātienē tajā pašvaldībā, kurā atrodas nekustamais īpašums.

Deklarējot dzīvesvietu klātienē pašvaldībā:

 1. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai  personas apliecība);
 2. jāiesniedz aizpildīta dzīvesvietas deklarācijas veidlapa.

Deklarējot savu nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas, ir jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments (piemēram, bērna dzimšanas apliecība, bērna pase, pilnvara, bāriņtiesas lēmums).

Deklarējot dzīvesvietu klātienē savā pašvaldībā, ir jāmaksā valsts nodeva.

Valsts nodevas apmērs ir 4,27 euro.

Valsts nodeva nav jāmaksā:

 • politiski represētās personām;
 • reģistrējot bērna pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
 • invalīdiem;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;
 • pensionāriem, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
 • personām, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 • personām, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • personām, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē u. c.

Dzīvesvietas reģistrācija pēc pašvaldības iniciatīvas

Ja persona nav reģistrējis savu dzīvesvietu, pašvaldība šai personai reģistrē dzīvesvietu.

Pašvaldība informē personu par dzīvesvietas reģistrāciju.

Šī reģistrācija nav dzīvesvietas deklarēšana. Tā tikai apliecina, kur persona dzīvo un ka ir piederīga konkrētajai pašvaldībai.

Arī pēc šīs reģistrācijas personai ir pienākums deklarēt savu dzīvesvietu.

Iesniegums par dzīvesvietas adresi ārvalstīs

Personai ir jāziņo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par savu dzīvesvietas adresi ārvalstīs:

 • 3 mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs;
 • 30 dienu laikā pēc dzīvesvietas maiņas ārvalstīs.

Jāziņo arī par savu nepilngadīgo bērnu un personu, kuras atrodas tās aizgādnībā vai aizbildnībā, dzīvesvietas adresi ārvalstīs.

Persona var papildus dzīvesvietas adresei ārvalstī norādīt arī vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstīs.

Lai paziņotu dzīvesvietas adresi ārvalstī:

Šis pakalpojums ir bez maksas.

Iesniegumu var sūtīt uz Latvijas pārstāvniecību konkrētajā ārvalstī vai uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.

 1. pa pastu (jāpievieno personu apliecinoša dokumenta kopija);
 2. uz jebkuras Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļas elektronisko pastu ar drošu elektronisko parakstu (jāpievieno personu apliecinoša dokumenta kopija).
 3. Izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi

Iesniegumu var iesniegt arī Latvijas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs.