Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums nodrošina iespēju personai, kura atbilst Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajam, bez samaksas deklarēt dzīvesvietas adresi Latvijā vai norādīt uzturēšanās adresi ārvalstī, kā arī norādīt vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstī. Izmantojot e-pakalpojumu, personai ir iespējams arī tikai anulēt papildu adresi, ja tāda ir aktuāla pakalpojuma pieprasīšanas brīdī. Ja personai nav iespējams izmantot e-pakalpojumu, dzīvesvietas deklarācijas iesniegumu par deklarējamo dzīvesvietas adresi Latvijā vai vienu norādīto papildu adresi Latvijā vai ārvalstī, persona var iesniegt klātienē pēc iepriekšēja pieraksta tajā pašvaldībā vai tās iestādē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas deklarējamā dzīvesvietas adrese Latvijā. Norādot papildu adresi, persona var norādīt arī laika posmu, kurā persona būs sasniedzama norādītajā papildu adresē. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) klātienē reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu Latvijā vai vienu norādīto papildu adresi ārzemniekam, ja ārzemnieks noformē uzturēšanās atļauju Latvijā. Par dzīvesvietas deklarēšanu Latvijā ir jāveic valsts nodevas samaksa EUR 4,27.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nospiediet uz saites kolonnā „E-pakalpojums”. Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar norādīto internetbanku autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID karti) vai drošu elektronisko parakstu (eParaksts, eParaksts Mobile). Lai autentificētos ar eID elektronisko parakstu, nepieciešama elektroniskā paraksta viedkarte un viedkartes nolasīšanas iekārta.
  Pārliecināties par dzīvesvietas deklarēšanu ir iespējams izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Mani dati Fizisko personu reģistrā".
  Deklarējot dzīvesvietu vai norādot papildu adresi klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (eID karte).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
  E-pakalpojumā ziņas tiek aktualizētas Fizisko personu reģistrā uzreiz e-pakalpojuma pilnas izpildes brīdī, iesniedzot deklarācijas veidlapu.

 3. Norādīt vienu papildu adresi
  Ja personai ir spēkā deklarētā vai norādītā dzīvesvietas adrese, personai ir iespēja elektroniski uz PMLP e-adresi nosūtīt iesniegumu par vienas papildu adreses norādīšanu Latvijā vai ārvalstī sev, savam nepilngadīgajam bērnam, aizbildnībā vai aizgādnībā esošai personai.
  Norādītā papildu adrese nav deklarētās dzīvesvietas adrese.
  Papildu adreses norādīšanai, iesniegumu ir iespēja nosūtīt arī pa pastu, pielikumā pievienojot personu apliecinoša dokumenta kopiju.