Pašvaldībā dzīvesvietu var deklarēt persona pati, tās likumiskais pārstāvis vai personas pilnvarotais pārstāvis.

Dzīvesvietas deklarēšana pašvaldībā:

  1. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai  personas apliecība). Personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildus personu apliecinošam dokumentam - dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties citas personas interesēs;
  2. jāiesniedz aizpildīta dzīvesvietas deklarācijas veidlapa;
  3. attiecīgās pašvaldības kontā jāiemaksā valsts nodeva 4,27 euro apmērā par deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju, ja uz personu nav attiecināmi atvieglojumi no valsts nodevas samaksas.

Pašvaldību adreses

Dzīvesvietas reģistrācija pēc pašvaldības iniciatīvas

Pašvaldība pēc savas iniciatīvas veic dzīvesvietas reģistrāciju personai, kura nav deklarējusi dzīvesvietu, ja tiek konstatēts nekustamais īpašums (ar adresi), kurā šī persona dzīvo. Uzskatāms, ka persona dzīvo tajā nekustamajā īpašumā, kurā tā pavada diennakts atpūtai nepieciešamo laiku vismaz vienu reizi nedēļā vai arī proporcionāli tādu pašu diennakts atpūtai nepieciešamo laiku citā noteiktā laika periodā.

Pašvaldība dzīvesvietu reģistrē, ja par personas faktisko dzīvesvietu ir saņemtas ziņas no valsts vai pašvaldību institūcijām, ārstniecības, izglītības un citām iestādēm vai personas.

Pēc dzīvesvietas reģistrācijas personai, pašvaldība informē personu par dzīvesvietas reģistrāciju.

Dzīvesvietas reģistrācija, ko ir veikusi pašvaldība pēc savas iniciatīvas nav dzīvesvietas deklarēšana un personai joprojām saglabājas pienākums deklarēt dzīvesvietu.