Fizisko personu reģistrā tiek uzkrātas ziņas par personai ārvalstīs piešķirto identifikācijas kodu, kas ierakstīts personu apliecinošā dokumentā vai kompetentas iestādes izsniegtā dokumentā.

Ziņas sniedzamas 30 dienu laikā pēc Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu maiņas vai pēc tam, kad attiecīgās ziņas personai kļuvušas zināmas.

Nepieciešamie dokumenti:

  1. personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība);
  2. dokuments, kas apliecina ārvalstīs piešķirto identifikācijas kodu.

Ārvalsts institūcijas izsniegtajam dokumentam ir jābūt tulkotam latviešu valodā (izņemot, ja dokuments ir angļu, vācu, franču vai krievu valodā un tas tiek iesniegts Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs vai nosūtīts no ārvalstīm) un legalizētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojums un legalizācija nav nepieciešama personu apliecinošiem dokumentiem, uzturēšanās atļaujām, reģistrācijas apliecībām vai pastāvīgās uzturēšanās apliecībām, veselības apdrošināšanas kartēm.

Legalizācija nav nepieciešama Eiropas Savienības valstīs, Eiropas Ekonomikas Zonas valstīs, Šveices Konfederācijā un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (izņemot tās aizjūras teritorijas) izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem, kas ir paredzēti izmantošanai Latvijā.

Informācija par dokumentu legalizāciju atrodama: https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija

Kur var iesniegt dokumentus?

Dokumentus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt attālināti:

  1. nosūtot pa pastu jebkurai PMLP teritoriālajai nodaļai;

Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt apliecinātām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Ja pa pastu tiek nosūtīti dokumentu oriģināli, tie atpakaļ tiks nosūtīti uz iesniegumā norādīto adresi.

  1. ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz jebkuras PMLP teritoriālas nodaļas elektronisko pastu, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas, izņemot  personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  2. izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas.

Ja dokumenti tiek nosūtīti elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, dokumentam jāizveido apliecinājums "kopija pareiza", ar norādi, kas to apliecina, un dokumenta kopijai jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu.

Kā apliecināt dokumentu kopijas.

Svarīgi! Ja būs nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Par iespējamiem dokumentu iesniegšanas veidiem aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību vai skatīties interneta saitē:  https://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.