Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informāciju par publiskajiem iepirkumiem, to dokumentāciju, informāciju par noslēgtajiem līgumiem, iepirkuma plānu, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju ievieto pircēja profilā, kas saskaņā ar PIL no 01.01.2019. ir tikai Elektronisko iepirkumu sistēmas vietne.

Publisko iepirkumu dokumentācijā iespējamas izmaiņas un papildu informācija par iepirkumu prasībām, tādēļ aicinām ieinteresētos piegādatājus regulāri sekot līdzi informācijai Elektronisko iepirkumu sistēmas vietnē.

Iepirkumu procedūru uzraudzību, metodiskā atbalsta sniegšanu iepirkuma procedūru organizēšanā, kā arī statistikas informācijas apkopošanu un analīzi veic Iepirkumu uzraudzības birojs.