Persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā un kura saskaņā ar Pilsonības likuma 2.panta 1.3 punkta redakciju, kāda bija spēkā no 1998.gada 10.novembra līdz 2013.gada 1.oktobrim, sākusi pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības ieguvi latviešu valodā, saglabā tiesības reģistrēties par Latvijas pilsoni divus gadus pēc pilnas pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu apgūšanas latviešu valodā.

Nepieciešamie dokumenti:

  1.  personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte) (nosūtot dokumentus pa pastu, jānosūta TIKAI personu apliecinoša dokumenta KOPIJA);
  2.  apliecība vai diploms par pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iegūšanu;
  3.  sekmju izraksts;
  4.  mācību iestādes vai arhīva izdota izziņa par pilna pamatskolas vai vispārējās vidējās izglītības mācību kursa apguvi latviešu valodā.

Kur var iesniegt dokumentus?

Dokumenti šobrīd iesniedzami attālināti:

  1. nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026 vai jebkurai PMLP teritoriālajai nodaļai;

Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt apliecinātām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Ja pa pastu tiek nosūtīti  dokumentu oriģināli, tie atpakaļ tiks nosūtīti uz norādīto adresi kopā ar pieņemto lēmumu;

  1. ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu pskn@pmlp.gov.lv vai uz jebkuras PMLP teritoriālās nodaļas e-pastu, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, kā arī ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas, izņemot personu apliecinoša dokumentu kopiju;
  2. izmantojot oficiālo elektronisko e-adresi, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas.

Ja dokumenti tiek nosūtīti elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, dokumentam jāizveido apliecinājums "kopija pareiza", ar norādi, kas to apliecina, un dokumenta kopijai jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu.

Svarīgi! Ja būs nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

Svarīgi!

Ja persona ir citas valsts pilsonis, tad Latvijas pilsonības iegūšanas procesa laikā ir jāiesniedz dokumenti par atteikšanos no attiecīgās valsts pilsonības.

Kādā termiņā izskata iesniegtos dokumentus?

Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Kur var saņemt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.