Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Gadījumos, kad Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) nav tiesiska pamata no Fizisko personu reģistra sniegt ziņas par citu personu sazināšanās nolūkā, PMLP var piedāvāt izmantot maksas pakalpojumu vēstules nosūtīšanai meklējamajam adresātam. Pakalpojums nodrošina iespēju sazināties ar meklējamo personu (radinieku, senu draugu vai paziņu, kura adrese tam nav zināma), pārsūtot iepriekš sagatavotu vēstuli (privātu vēstuli, apsveikuma kartiņu, pirmstiesas brīdinājumu, rēķinu u.c.) pa pastu vai uz oficiālo elektronisko adresi, ja personai tāda ir aktivizēta. Iesniegumam ar lūgumu pārsūtīt vēstuli, jāpievieno pakalpojuma pieprasītāja iepriekš sagatavotā vēstule.
Pakalpojuma ietvaros PMLP ierakstīta pasta sūtījumā pa pastu nosūtīs meklējamai personai uz viņas deklarēto dzīvesvietas adresi, kas reģistrēta Fizisko personu reģistrā, pieprasītāja sagatavotu vēstuli. Ja meklējamai personai ir aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese, PMLP var pērsūtīt vēstuli arī elektroniskā veidā. PMLP rakstiski informēs pakalpojuma pieprasītāju par vēstules nosūtīšanu. Nosūtot vēstuli pa pastu PMLP pieprasītāju informēs papildus, ja nosūtītā vēstule no pasta nodaļas tiks saņemta atpakaļ, kā nesaņemta. Meklējamai personai, saņemot pieprasītāja vēstuli vai ziņu, ir tiesības izvērtēt vai atsaukties uz pieprasītāja aicinājumu sazināties.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Iesniegumu par vēstules pārsūtīšanu meklējamai personai var iesniegt attālināti jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā (pa pastu vai elektroniski). Par pakalpojumu būs jāveic PMLP maksas pakalpojuma un pasta tarifu maksa. Iesniegumam jāpievieno vēstule, kas adresēta meklējamai personai.
    Iesniegumā jānorāda meklējamās personas precīzs vārds, uzvārds un personas kods vai precīzi dzimšanas dati un cita personas identificēšanai Fizisko personu reģistrā nepieciešamā informācija. Personas viennozīmīga identificēšana Fizisko personu reģistrā ir iespējama tikai pēc personai piešķirtā individuālā personas koda.

    Ja nepieciešams pārsūtīt meklējamai personai elektroniski parakstītu dokumentu, to ir iespējams izpildīt tikai tad, ja meklējamai personai portālā Latvija.lv ir aktivizēta oficiālā e-adrese. Ja e-adrese personai nav aktivizēta, pārsūtamā vēstule nosūtāma PMLP pa pastu.

  2. Pakalpojuma saņemšana pa pastu vai elektroniski
    Par pakalpojuma izpildi tiek nosūtīta informācija pa pastu vai elektroniski uz oficiālo elektronisko adresi vai e-pastā.

Saņemt pakalpojumu