Izpildes termiņš darba dienās
14
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums dod iespēju jebkurai personai uz motivēta pieprasījuma pamata pieprasīt un saņemt statistisko informāciju no Fizisko personu reģistra. Statistika tiek gatavota izmantojot programmatūru, kuras izstrādei ir nepieciešamas īpašas datu sagatavošanas metodes pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem datu atlases kritērijiem.

Valsts nodeva: 5,00 euro par vienu lapaspusi (MK Nr.485 2.8.p.), vai PMLP maksas pakalpojums (MK Nr.562 2.p.) par programmatūras izstrādi (1 cilvēkstunda 80,00 euro statistikas sagatavošanai pēc norādītajiem kritērijiem).

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu var pieprasīt attālināti pa pastu vai elektroniski. Pieprasījumu var nosūtīt jebkurai Pārvaldes teritoriālajai nodaļai. Statistisko informāciju sniedz arī uz noslēgtas vienošanās pamata (deklarēto personu skaits adresē īpašuma apsaimniekotājam). Statistiskas informācijas sagatavošanas termiņš un samaksas apmērs tiek noteikts pēc pieprasīto statistisko datu sagatavošanai nepieciešamo metožu un atlases kritēriju noteikšanas.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Statistikas datus, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju, nosūta pieprasītājam pa pastu vai elektroniski.
    Par informācijas nosūtīšanu pa pastu būs jāveic PMLP maksas pakalpojuma un VAS "Latvijas Pasts" izdevumu maksa.

Saņemt pakalpojumu