Latvijas pilsoņu pēcnācēji ir:

 1. persona, kuras dzimšanas brīdī viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis.   Vienlaicīgi Latvijas pilsonību var iegūt pēcnācēji līdz 15 gadu vecumam.
 2. persona, kurai bija tiesības reģistrēties par Latvijas pilsoni līdz 2013.gada 1.oktobrim saskaņā ar Pilsonības likuma 2.panta 1.punkta nosacījumiem, tas ir, persona, kura 1940.gada 17.jūnijā bija Latvijas pilsonis, vai tās pēcnācējs un kura nav citas valsts pilsonis.

Kārtību, kādā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņem un izskata iesniegumu un reģistrē personu par Latvijas pilsoni saskaņā ar Pilsonības likuma  2.panta pirmās daļas 1.un 2.punkta nosacījumiem, reglamentē Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumi Nr.974  „Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni”.

Nepieciešamie dokumenti:

 1.  1. iesniegums:

   

 2. Iesniegumā jānorāda pretendenta personvārds latviešu valodā un dzimšanas dati vai personas kods (ja tāds piešķirts), dzīvesvieta (vēlams drukātiem burtiem) un kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis, ja ir).
 3. Neskaidrību gadījumos, lai pārliecinātos par personvārda atveidi latviešu valodā, lūgums sazināties ar Latviešu valodas aģentūru: www.valoda.lv, tālrunis +371 67225879, e-pasts: konsultacija@valoda.lv
 4. personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte)
 5. (nosūtot dokumentus pa pastu, jānosūta TIKAI personu apliecinoša dokumenta KOPIJA);
 6. dzimšanu apliecinošs dokuments (dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra);
 7. dokuments, kas apliecina ģimenes stāvokli (laulības apliecība, dokuments par laulības šķiršanu);
 8. bērna dzimšanu apliecinošs dokuments;
 9. dokumenti, kas apliecina tiesības iegūt Latvijas pilsonību:

Personai, kuras dzimšanas brīdī viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis:

6.1. vecāka (-u) personu apliecinošs dokuments;

6.2. ja pretendents ir pilngadīgs un ir tādas valsts pilsonis, ar kuru nav pieļaujama dubultās pilsonības izveide (skatīt pieļaujamo valstu sarakstu), attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par attiecīgās pilsonības zaudēšanu vai Ministru kabineta atļauja saglabāt citas valsts pilsonību;

6.3. ja pretendents ir pilngadīgs un viņam ir tiesiska saikne ar valsti, ar kuru nav pieļaujama dubultās pilsonības izveide (skatīt pieļaujamo valstu sarakstu), dokumentārs apliecinājums, ka persona nav attiecīgās valsts pilsonis vai dokumentārs apliecinājums, ka šādu dokumentu nav iespējams iegūt (nosakot ārvalsts kompetento institūciju, tiks ņemts vērā - kurā valstī pretendents dzimis, pašreiz dzīvo un vadoties pēc tuvinieku pilsonības, kuras valsts pilsonis pretendents varētu būt).

 

Personai, kura 1940.gada 17.jūnijā bija Latvijas pilsonis, vai tās pēcnācējs un kura nav citas valsts pilsonis:

6.1. par personas vai tās priekšteču piederību Latvijas pilsoņu kopumam 1940.gada 17.jūnijā, jāiesniedz viens no zemāk minētajiem dokumentiem:

 • civilstāvokļa akta reģistra dokumenti - dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, laulības apliecība vai izraksts no laulību reģistra, ko izsniedz Dzimtsarakstu departaments, adrese: A.Čaka iela 38, Rīga, LV-1011, e-pasts: dzimts.dep@tm.gov.lv, tālrunis +371 67226222 vai attiecīgā dzimtsarakstu nodaļa, kurā reģistrēts civilstāvokļa aktu reģistrs;
 • dokumenti par 1935.gada Latvijas tautas skaitīšanas datiem, nodokļu pārvaldes lietām, karaklausības lietām, ko izsniedz Valsts vēstures arhīvs, adrese: Slokas iela 16, Rīga, LV–1048, tālrunis +371 20017505www.arhivi.gov.lv ;

 • pirmskara Latvijas laikā izdotā Latvijas pilsoņa pase.

6.2. kompetentas institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona nav attiecīgās valsts pilsonis (nosakot ārvalsts kompetento institūciju tiks ņemts vērā, kurā valstī pretendents dzimis, pašreiz dzīvo un vadoties pēc tuvinieku pilsonības, kuras valsts pilsonis pretendents varētu būt).

Kur var iesniegt dokumentus?

Dokumentus šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt attālināti, nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026.

Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt notariāli apliecinātām un legalizētām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Ja pa pastu tiek nosūtīti  dokumentu oriģināli, tie atpakaļ tiks nosūtīti uz norādīto adresi kopā ar pieņemto lēmumu.

Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Par iespējamiem dokumentu iesniegšanas veidiem aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību vai skatīties interneta vietnē.

Svarīgi!

Iesniegumu paraksta persona no 15 gadu vecuma, kura vēlas iegūt Latvijas pilsonību.

Iesniegumu par bērnu līdz 15 gadu vecumam paraksta viņa likumiskais pārstāvis.

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentiem ir jābūt tulkotiem latviešu valodā (izņemot, ja dokuments ir angļu, vācu, franču vai krievu valodā un tas tiek iesniegts vēstniecībā vai nosūtīts pa pastu no ārvalstīm) un legalizētiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Dokumentam, kas apliecina, ka persona nav citas valsts pilsonis jābūt tulkotam latviešu valodā (izņemot, ja dokuments ir angļu, vācu, franču vai krievu valodā) un legalizētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Legalizācija nav nepieciešama Eiropas Savienības valstīsEiropas Ekonomikas Zonas valstīs, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (izņemot tās aizjūras teritorijas) vai Šveices Konfederācijā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem, kas paredzēti izmantošanai Latvijā. 

 

Informācija par dokumentu legalizāciju atrodama: https://www.mfa.gov.lv/lv/dokumentu-legalizacija

 

Kādā termiņā izskata iesniegtos dokumentus?

Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

 

Kur var saņemt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.