Pasi vai personas apliecību maina, ja iepriekšējā pase vai personas apliecība kļuvusi lietošanai nederīga vai mainījusies tajā ietvertā informācija:

  • mainījies personas vārds vai uzvārds;
  • mainījies personas tiesiskais statuss;
  • dokumentā ir bojājumi, kuru dēļ nav iespējams vizuāli identificēt dokumenta turētāju vai izlasīt tajā norādīto informāciju, vai dokuments neatbilst noteiktajam paraugam;
  • dokumentā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes vai sākotnējā satura izmaiņas;
  • mainījušās dokumentā norādītās ziņas par dokumenta turētāju vai konstatētas neprecizitātes ierakstos;
  • personu apliecinoša dokumenta turētājs ir rakstveidā ziņojis par pases vai personas apliecības zudumu dokumenta izdevējiestādē, Valsts policijas vai Valsts robežsardzes iestādē,  vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā dienestā;
  • beidzies dokumenta derīguma termiņš. 
  • persona vēlas saņemt jaunu personu apliecinošu dokumentu derīga iepriekšējā parauga personu apliecinoša dokumenta vietā.