Jaunumi
Uzturesanas atlauja

2022.gada 24.septembrī stājušies spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kas:

1) maina uzturēšanās atļauju saņemšanas kārtību Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem;

2) paredz to, ka Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas pirms citas valsts pilsonības saņemšanas bijuši Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi un uzturas Latvijā ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju, kas saņemta saistībā ar Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 8.punktu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 2023.gada 1.septembrim jāiesniedz dokuments, kas apliecina nokārtotu valsts valodas zināšanu pārbaudi (līmenis A2).

3) ārzemnieki, kas pirms citas valsts pilsonības iegūšanas bijuši Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi, pastāvīgās uzturēšanās atļauju turpmāk pieprasa saskaņā ar likumu “Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā”.

Izmaiņas Krievijas Federācijas pilsoņiem

Tiek pārtraukta gan pirmreizēju, gan atkārtotu termiņuzturēšanās atļauju izsniegšana. Grozījumi neskar termiņuzturēšanās atļauju reģistrācijas procesu – atļaujas joprojām tiek reģistrētas.

Pirmreizējas un atkārtotas termiņuzturēšanās atļaujas var pieprasīt:

 1. saistībā ar ģimenes apvienošanu (laulātie, nepilngadīgie bērni, aizbildnībā un aizgādnībā esošās personas, Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu vecāki, kas sasnieguši pensijas vecumu, aizbildņi vai aizgādņi, Latvijas pilsoņu pilngadīgie bērni);
 2. Eiropas Savienības zilās kartes pieprasītāji un uzņēmuma ietvaros pārceltie speciālisti, vadītāji un stažieri;
 3. pētnieki un studenti (tajā skaitā, pētnieki un studenti uz deviņiem mēnešiem – pēc pētniecības projekta vai maģistra vai doktora studiju programmas beigām);
 4. personas, kam piešķirts pagaidu aizsardzības vai alternatīvais statuss Latvijā;
 5. personas, kam Latvijā bijis piešķirts Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss vai šāds statuss piešķirts citā Eiropas Savienības dalībvalstī;
 6. jebkura persona, neatkarīgi no tai izsniegtās termiņuzturēšanās atļaujas iemesla (jaunuzņēmums, jebkāda ar nodarbinātību vai komercdarbību saistīta termiņuzturēšanās atļauja, investīcijas u.tt.), kas pēdējos trīs mēnešus pirms atkārtotas termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanas bijusi nodarbināta Latvijā, un par kuru veikti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kā arī, ja persona turpina īstenot piešķirtās tiesības uz nodarbinātību.

Izsmeļošs personu kategoriju uzskaitījums – Imigrācijas likuma 23.1 panta ievaddaļā un otrajā daļā.

Izmaiņas Baltkrievijas Republikas pilsoņiem

Attiecībā uz Baltkrievijas Republikas pilsoņiem spēkā stājas labvēlīgāka uzturēšanās atļauju izsniegšanas kārtība – tiek noteikts aizliegums izsniegt atkārtotas termiņuzturēšanās atļaujas, vienlaicīgi paplašinot personu loku, uz ko šis aizliegums neattiecas.

Pirmreizējas un atkārtotas termiņuzturēšanās atļaujas var pieprasīt:

 1. privātam apciemojumam (reizi kalendārajā gadā uz sešiem mēnešiem – pie Latvijas pilsoņa, nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka – radinieks;
 2. individuālais komersants, pašnodarbināta persona, komercreģistrā reģistrēta amatpersona, ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvis, jaunuzņēmuma dibinātājs;
 3. nodarbināta persona (jebkuram  nodarbinātības veidam);
 4. skolēns, students, pētnieks, stažieris;
 5. persona, kas ievietota stacionārā ārstniecības iestādē;
 6. ģimenes apvienošanas gadījumā (laulātie, nepilngadīgie bērni, aizbildnībā un aizgādnībā esošās personas, Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu vecāki, kas sasnieguši pensijas vecumu, aizbildņi vai aizgādņi, Latvijas pilsoņu pilngadīgie bērni);
 7. persona, kam piešķirts bezvalstnieka, pagaidu aizsardzības vai alternatīvais statuss Latvijā;
 8. reliģiskās darbības veikšanai;
 9. persona, kam Latvijā bijis piešķirts Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss vai šāds statuss piešķirts citā Eiropas Savienības dalībvalstī;
 10. jebkura persona, neatkarīgi no tai izsniegtās termiņuzturēšanās atļaujas iemesla (jaunuzņēmums, jebkāda ar nodarbinātību vai komercdarbību saistīta termiņuzturēšanās atļauja, investīcijas u.tt.), kas pēdējos trīs mēnešus pirms atkārtotas termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanas bijusi nodarbināta Latvijā, un par kuru veikti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kā arī, ja persona turpina īstenot piešķirtās tiesības uz nodarbinātību;

Izsmeļošs personu kategoriju uzskaitījums – Imigrācijas likuma 23.1 panta ievaddaļā un trešajā daļā.

Pilns grozījumu teksts šeit.

SVARĪGI!!!! Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas pilsoņiem, iesniedzot vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieteikumu, tam jāpievieno anketa un tajā norādītie dokumenti (šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad tiek reģistrēta termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja).