Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem, dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Likuma mērķis ir panākt, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.

Dzīvesvieta ir jādeklarē personai, kura maina dzīvesvietu vai kura līdz šim nav deklarējusi dzīvesvietu. Dzīvesvietas reģistrācija, ko ir veikusi pašvaldība pēc savas iniciatīvas, nav dzīvesvietas deklarēšana, un personai joprojām saglabājas pienākums deklarēt dzīvesvietu.

Dzīvesvietu var deklarēt:

  1. tās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta;

  2. elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana"

  3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē - Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsonim un viņa ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ārzemniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju, bezvalstniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju, kā arī personai, attiecībā uz kuru Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņēmusi lēmumu par tiesiskā statusa noteikšanu vai uzturēšanās atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības izsniegšanu.

Deklarējot dzīvesvietu, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Fizisko personu reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Līdz ar to personai nav jāvēršas attiecīgajā iestādēlai tā anulētu ziņas par tās iepriekšējo deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā.

Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs sniedzis ziņas par dzīvesvietu Fizisko personu reģistra likumā noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteikto par dzīvesvietas nedeklarēšanu - piemēro brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām (trīssimt piecdesmit euro).

Saskaņā ar Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā noteikto par informācijas nesniegšanu, informācijas nepienācīgu sniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām (septiņsimt euro).

Savas deklarētās dzīvesvietas pārbaude elektroniski

Ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšana

Informācijas/izziņas par dzīvesvietu saņemšana no Fizisko personu reģistra

2021.gada 1.jūlijā spēkā stājas grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, kuri paredz, ka personai deklarējot dzīvesvietu, ir tiesības norādīt vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstīs. Tāpat minētie grozījumi paredz, ja personai ir jau deklarēta dzīvesvieta un tā nemainās, tad tai ir tiesības norādīt vai mainīt ziņas par papildu adresi Latvijā vai ārvalstīs, neiesniedzot jaunu dzīvesvietas deklarāciju. Savukārt, ja personai ir norādīta dzīvesvieta ārvalstī, šai personai ir tiesības norādīt vai mainīt ziņas par papildu adresi Latvijā vai ārvalstī.

Klientu ērtībai PMLP aicina vērsties arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC), lai saņemtu informāciju un atbalstu šādu e-pakalpojumu saņemšanā:

1) Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana;
2) Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves;
3) Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs;
4) Personas īpašumā deklarētās personas;
5) Personas dati iedzīvotāju reģistrā;
6) Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē;
7) Pārbaude, vai persona ir iekļauta iedzīvotāju reģistrā un vai nav
ziņu par personas nāvi;
8) Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai;
9) Vēlēšanu apgabala noskaidrošana vai maiņa;
10) Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs;
11) Vēlēšanu apgabala noskaidrošana;
12) Personvārdu meklēšana personvārdu datubāzē;
13) Ziņas par personas rīcībspēju;
14) Personas kodu atbilstība vienai personai;
15) Aktuālais un iepriekšējais personas kods.